Oświadczenie o ochronie danych

Mazars poważnie traktuje kwestie związane z bezpieczeństwem danych osobowych, jak również odpowiedzialność prawną związaną z tymi danymi. Niniejsze oświadczenie zawiera szczegóły dotyczące sposobu, w jaki przetwarzamy dane osobowe zgromadzone za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Administrator danych

Mazars jest Administratorem Danych w odniesieniu do wszystkich danych osobowych które przekazali nam Państwo za pośrednictwem naszej strony internetowej, o ile nie otrzymaliśmy Państwo prośby dotyczącej danych osobowych względem których jesteśmy Podmiotem Przetwarzającym Dane. W przypadku zapytania dotyczącego jednej z naszych filii za granicą lub innej firmy wchodzącej w skład naszej grupy, pozwolimy sobie przesłać zapytanie w Państwa imieniu do odpowiednej jednostki.  

Jakiego rodzaju dane osobowe przetwarzamy? 

Rodzaj danych osobowych, które przetwarzamy w związku z Państwa wizytami na naszej stronie internetowej, zależy od tego, jakie dane nam Państwo dostarczają. Jeśli wizyta ogranicza się jedynie do wejścia, brak jest natomiast interakcji z nami, będziemy przetwarzać tylko te dane z plików „Cookies” (więcej informacji na ten temat znajduje się w części zatytułowanej „Cookies”), które są niezbędne do tego, aby nasza strona internetowa zadziałała. Jeżeli zdecydują się Państwo na kontakt z nami na przykład za pośrednictwem formularza on-line, będziemy przetwarzać takie dane, jakie przekażą Państwo w wypełnionym formularzu w celu określonym w formularzu. Niektóre pola są obowiązkowe, ponieważ bez nich nie mielibyśmy możliwości skontaktowania się z Państwem w celu wysłania odpowiedzi na Państwa zapytanie.  

W przypadku kontaktu z Państwa strony, oznaczamy niektóre pola do wypełnienia jako obowiązkowe, co pozwala nam odpowiedzieć na Państwa zapytanie. Mają Państwo możliwość przekazania nam dodatkowych danych, w tym danych osobowych należących do Szczególnych Kategorii. Przekazując nam tego rodzaju dane, jednocześnie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie ich przez nas.

Wykorzystywanie danych osobowych

Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe zgromadzone za pośrednictwem naszej strony internetowej w celach wymienionych poniżej:

 • Zawarcie i wykonanie umowy

 W przypadku, gdy będą Państwo chcieli zostać klientami Mazars, posłużymy się danymi osobowymi w celu zawarcia z Państwem umowy o świadczenie usług. Następnie będziemy korzystać z danych osobowych, dostarczonych nam za pośrednictwem naszej strony internetowej w celu wykonywania naszych obowiązków wynikających z zawartej z Państwem umowy.

 • Nasze prawnie uzasadnione interesy

Przetwarzamy dane osobowe w celu prowadzenia naszej działalności, w tym zarządzania naszymi relacjami z Państwem, wykonywania naszych praw i obowiązków o charakterze administracyjnym, księgowym oraz korporacyjnym, utrzymania i korzystania z naszych systemów IT, a także w celu rozwijania naszej działalności i naszych usług.   

 • Rekrutacja i zarządzanie kadrami:

Gromadzimy dane osobowe osób aplikujących na ogłaszane za pośrednictwem strony internetowej Mazars stanowiska,  w celu rekrutacji nowych pracowników.

 • Bezpieczeństwo, jakość i zarządzanie ryzykiem

Dane osobowe mogą być przetwarzane w kontekście zachowania bezpieczeństwa i w związku z jakością wewnętrzną oraz analizą ryzyka.

 • Marketing bezpośredni

Możemy przetwarzać dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego, aby wypromować i rozwinąć nasze usługi i przekazać informacje, które naszym zdaniem okażą się dla Państwa interesujące. W każdym przypadku damy Państwu możliwość zrezygnowania z naszych usług marketingu bezpośredniego. Rezygnacji można dokonać poprzez udzielenie odpowiedzi, wybierając  jedną z opcji rezygnacji z subskrypcji znajdującą się w przesłanej przez nas informacji, albo używając przycisku skontaktuj się z nami.    

 • Zgodność z wymogami prawnymi, regulacjami lub z zasadami organizacji, do których przynależymy

Podlegamy zobowiązaniom o charakterze prawnym, regulacyjnym bądź zawodowym. Jesteśmy zobowiązani do przechowywania określonych zapisów, w celu wykazania, iż nasze usługi świadczone są zgodnie z tymi zobowiązaniami, zaś wspomniane zapisy mogą zawierać dane osobowe. 

Wszelkie dane osobowe przekazane za pośrednictwem niniejszej strony internetowej mogą zostać przez nas użyte w formie zanonimizowanej, jeżeli będzie to służyć ocenie i podwyższeniu jakości świadczonych przez nas usług , jak również na rzecz szerzej rozumianego rozwoju naszej działalności biznesowej.

Komu ujawniamy dane osobowe?

Może się zdarzyć, że przekażemy albo ujawnimy Państwa dane osobowe innym jednostkom Mazars albo osobom trzecim w jednym z powyżej opisanych celów, w tym agencjom rządowym,  organizacjom zawodowym albo osobom trzecim, które świadczą usługi w naszym imieniu, takim jak dostawcy usług hostingowych, usług informatycznych, płatniczych, usług związanych z zarządzaniem relacjami z klientami.       

W przypadku gdy ujawniamy Państwa dane osobom trzecim, które świadczą usługi w naszym imieniu, zapewniamy że nasi dostawcy usług posługują się Państwa danymi tylko i wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami. 

Możemy również zostać zobowiązani do ujawnienia Państwa danych osobowych osobom trzecim w związku z obowiązującymi nas wymogami prawnymi, regulacyjnymi, bądź w związku z prowadzonymi postępowaniami prawnymi, albo też w celu ustalenia, wykonania lub ochrony przysługujących nam uprawnień.   

W przypadku gdy będzie to konieczne, udostępnimy Państwa dane osobowe innym firmom członkowskim Mazars w celach administracyjnych i dla potrzeb świadczenia profesjonalnych usług naszym klientom (na przykład przy świadczeniu usług z udziałem firm Mazars z innych krajów).

W związku z globalnym charakterem naszej działalności może się zdarzyć, że przekażemy Państwa dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), do krajów, które nie chronią danych osobowych w sposób tak rozległy jak kraje Unii Europejskiej.

W przypadku transferu danych poza EOG, dane osobowe przekazywać będziemy tylko i wyłącznie (i) do kraju, którego prawodawstwo zostało uznane przez Komisję Europejską za takie, które zapewnia odpowiednią ochronę danych osobowych, (ii) do miejsca, w którym wdrożyliśmy odpowiedni mechanizm do transferu danych, taki jak Europejskie standardowe klauzule umowne, w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony Państwa danych osobowych.  

W przypadku zapytania dotyczącego jednej z naszych filii za granicą lub innej firmy wchodzącej w skład naszej grupy, pozwolimy sobie przesłać zapytanie w Państwa imieniu do odpowiednej jednostki.

Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy danych osobowych w jakimkolwiek celu.

Prawa osoby, której dane dotyczą 

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu szereg praw z tym związanych. Mogą Państwo:    

 • Mieć dostęp do swoich danych osobowych, które przechowujemy;
 • Zgłosić do nas żądanie sprostowania Państwa danych osobowych które przechowujemy i które są nieprawidłowe;
 • Zgłosić żądanie usunięcia Państwa danych osobowych;
 • Wycofać zgodę na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych (w przypadku przetwarzania danych na podstawie uzyskanej zgody);
 • Wprowadzić ograniczenie w przetwarzaniu przez nas Państwa danych osobowych; 
 • Sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Państwa danych osobowych;
 • Zgłosić do nas wniosek o przekazanie Państwa danych osobowych innemu Administratorowi (Prawo do przenoszenia danych). 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami polityki prywatności, zobowiązujemy się umożliwić Państwu wykonywanie praw osób, których dane dotyczą. W przypadku chęci wykonania któregokolwiek z Państwa praw związanych z prywatnością lub w przypadku jakichkolwiek pytań w związku z niniejszym oświadczeniem, prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy.   

W przypadku, gdyby nie zgadzali się Państwo ze sposobem, w jaki obchodzimy się z Państwa danymi osobowymi lub w razie gdybyśmy nie byli w stanie rozwiązać jakiejkolwiek kwestii związanej z danymi osobowymi, mogą się Państwo zwrócić do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej https://uodo.gov.pl/.

Czas przetwarzania

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe w naszych systemach przez najdłuższy z następujących kresów: (i) tak długo, jak wymaga tego cel w jakim dane te zostały zgromadzone; (ii) przez okres przechowywania wymagany przepisami prawa; lub (iii) przez cały okres do którego ma zastosowanie nasza odpowiedzialność względem danych osobowych i w którym może dojść do sporu bądź może zostać wszczęte śledztwo w związku z naszymi usługami.

Po upłynięciu czasu przechowywania mającego zastosowanie, dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.   

Bezpieczeństwo danych

Zapewniamy odpowiednią kontrolę na poziomie technicznym i organizacyjnym, przeprowadzaną w celu ochrony Państwa danych osobowych przed utratą, niewłaściwym użyciem, zmianą, czy też niezamierzonym zniszczeniem. Kontrola ta polega na stosowaniu programów antywirusowych, zapór sieciowych, zabezpieczeń serwerów, oprogramowania szyfrującego twardego dysku, ochrony haseł, kontroli fizycznego dostępu, dwuetapowego uwierzytelniania, wykrywania wtargnięć i anomalii.

Nasi pracownicy, którzy mają dostęp do Państwa danych osobowych zostali odpowiedni przeszkoleni w celu zachowania poufności tego rodzaju danych. Otrzymają oni dostęp do Państwa danych osobowych jedynie w takim stopniu, jaki jest niezbędny w celu należytego wykonania ich obowiązków służbowych.  Osoby, mogące konsultować Państwa dane są również związane ścisłą tajemnicą zawodową.   

Wymogi dotyczące ochrony danych osobowych na co co najmniej takim samym poziomie, jaki

obowiązuje Mazars, obowiązują wszystkich naszych kontrahentów, podmioty przetwarzające z których usług korzystamy oraz naszych dostawców.

Monitoring oraz testowanie naszej ochrony bezpieczeństwa przeprowadzane są systematycznie, w celu zapewnienia efektywności w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia.  

Dane przekazywane przez nas za pośrednictwem Internetu oraz naszej strony internetowej podlegają ochronie technologiami szyfrującymi. Niemniej jednak nie można w pełni zagwarantować bezpieczeństwa w przypadku transakcji za pośrednictwem Internetu.  

Dzieci a nasza strona internetowa

Mazars rozumie znaczenie ochrony prywatności dzieci, zwłaszcza w kontekście internetowym. Nasze strony internetowe nie zostały stworzone z myślą o dzieciach, które nie są też ich potencjalnymi odbiorcami. Za pośrednictwem naszej strony nie gromadzimy ani nie przechowujemy świadomie  informacji na temat osób poniżej 16 roku życia. Takie osoby, jeżeli chcą przekazać nam jakiekolwiek informacje za pośrednictwem naszej strony internetowej, zobowiązane są uzyskać uprzednią zgodę rodzica lub opiekuna prawnego. Prosimy o przekazanie takim osobom niniejszej informacji, przed skontaktowaniem się z nami.  

Cookies 

Nawigacja na naszej stronie internetowej jest zależna od plików Cookies, znajdujących się na Państwa komputerach. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, które umieszczane są na komputerach, w związku z odwiedzanymi przez Państwa stronami. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Cookies.   

Zmiany w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności 

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności jest wersją z maja 2019. Co jakiś czas będziemy do niego wprowadzać zmiany. Wszelkie zmiany będą publikowane na niniejszej stronie i zalecamy regularne sprawdzanie niniejszego rozdziału, tak aby posiadali Państwo aktualną wiedzę na temat naszych działań w sferze przetwarzania danych.