Sprawozdanie z przejrzystości działania 2012-2013 Mazars Expertise Sp. z o.o.

Mazars Expertise Sp. z o.o. przedstawia Sprawozdanie z przejrzystości działania dotyczące roku obrotowego zakończonego 31 sierpnia 2013, sporządzone zgodnie z art. 88 Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

Sprawozdanie zapewnia m.in. wgląd w strukturę organizacyjno-prawną grupy Mazars oraz Mazars Expertise Sp. z o.o., prezentuje wewnętrzny system kontroli jakości i zarządzania ryzykiem oraz opisuje stosowane przez Mazars standardy w zakresie niezależności.

Document

PL 29-11-2013 Transparency Report Mazars Expertise

PL 29-11-2013 Transparency Report Mazars Expertise