Zmiany w cenach transferowych - czy na pewno jesteś gotowy?

Do 30 września 2018 r. większość podatników jest zobowiązania do złożenia oświadczenia
o sporządzeniu kompletnej dokumentacji cen transferowych dotyczącej transakcji za 2017 r., która spełnia wymagania określone w polskich przepisach. W przypadku spółek, których obroty przekraczają ustawowe progi, z dokumentacji powinno również wynikać, że transakcje dokonywane z podmiotami powiązanymi mają charakter rynkowy.

Podatnicy o przychodach lub kosztach powyżej 10 mln EUR są obowiązani złożyć dodatkowo formularz CIT-TP zawierający szczegółowe informacje o istniejących powiązaniach, dokonanych transakcjach, restrukturyzacjach i świadczeniach nieodpłatnych.

Tym samym zwracamy Państwa uwagę na następujące kwestie:

 • Do końca 9. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego podatnicy są obowiązani do przygotowania lokalnej i grupowej dokumentacji, złożenia oświadczenia o sporządzeniu takiej dokumentacji oraz sprawozdania CIT-TP, które dotyczą transakcji za 2017 r. i 2018 r.;
 • Od podatnika, którego przychody lub koszty nie przekraczają 10 mln EUR i który nie jest obowiązany do posiadania analizy porównawczej (benchmarku), także wymaga się, aby jego transakcje z podmiotami powiązanymi miały charakter rynkowy. Podczas kontroli organ podatkowy może przeprowadzić analizę porównawczą samodzielnie. Tym samym zalecane jest przygotowanie benchmarku dla głównych transakcji z podmiotami powiązanymi w celu udokumentowania ich rynkowości i zabezpieczenia się na wypadek ewentualnej kontroli;
 • Powiązania należy interpretować szeroko – w niektórych przypadkach mogą być nimi nawet powiązania nieformalne, mające charakter wyłącznie biznesowy. Za podmioty powiązane należy bowiem uznać również wszelkiego rodzaju nieformalne grupy, w których wspólnie podejmowane są określone decyzje gospodarcze wpływające na biznes każdego z partnerów. Powiązania te należy również wskazać w formularzu CIT-TP, a transakcje między takimi podmiotami udokumentować;
 • Liczba kontroli w zakresie cen transferowych wzrosła w porównaniu z poprzednim rokiem ponad 30-krotnie;
 • Dokumentacje należy przygotować nie tylko dla transakcji handlowych, ale również dla wszelkich innych zdarzeń, w których podatnik funkcjonuje razem z podmiotami powiązanymi, jak transakcje finansowe (pożyczki, cash-pooling), licencje czy transakcje restrukturyzacyjne;
 • Master File przygotowany przez grupę, obowiązkowy dla podatników o przychodach i kosztach przewyższających 20 mln EUR, powinien spełniać wymagania określone w polskich przepisach oraz być dostępny w języku polskim;
 • W przypadku obrotu nieruchomościami między podmiotami powiązanymi organy podatkowe mogą zakwestionować posiadane przez podatników operaty szacunkowe, jeśli wynikające z nich ceny nie odpowiadają cenom sprzedaży porównywalnych nieruchomości w tej samej okolicy;
 • Umorzenie długu również może być weryfikowane pod kątem TP;
 • Za brak kompletnej dokumentacji TP na osobach zarządzających spółką ciąży ryzyko nałożenia sankcji z kodeksu karnego skarbowego, a na podatnikach ryzyko domiaru podatku wg sankcyjnej stawki podatku dochodowego w wysokości 50%.

Rodzaje dokumentów

Ponadto, w ostatnim czasie ukazały się ostrzeżenia MF przed następującymi optymalizacjami podatkowymi:

 • z wykorzystaniem spółek zagranicznych z uwagi na przepisy dotyczące tzw. miejsca zarządu;
 • w ramach podatkowych grup kapitałowych;
 • z wykorzystaniem wartości firmy;
 • z wykorzystaniem obligacji;
 • z wykorzystaniem dywidend;
 • w kontekście tzw. Programów Motywacyjnych.

Ministerstwo Finansów wskazuje, że negatywne konsekwencje mogą być nałożone na podatników również w zakresie przeszłych i przyszłych okresów rozliczeniowych, w tym sprzed wprowadzenia przepisów o klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. MF informuje, że skorygowanie rozliczeń podatkowych wraz z uiszczeniem zaległości podatkowej przed wszczęciem postępowania kontrolnego pozwala na uchronienie się przed konsekwencjami wynikającymi z odpowiedzialności karnoskarbowej.

Ponadto MF przestrzega przed próbami tworzenia sztucznej dokumentacji potwierdzającej procesy biznesowe lub decyzyjne w spółkach.

Zakres dokumentacji lokalnej (Local File)

Naszą dewizą jest bezpieczne doradztwo, nie proponujemy zatem naszym klientom optymalizacji podatkowych, które mogłyby za kilka lat wygenerować ryzyko dla stosującego je podatnika.

Autor: Magdalena Partyniewicz, konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego

Want to know more?

Related content

Split payment 1600 x 700.png

Transfer pricing

In a dynamically changing business environment and ever-growing number of transactions between related parties being made internationally as well as domestically, the key goal of the Mazars Transfer Pricing team’s advisory is to raise the level of tax security of our Clients’ business and financial transactions.