Sprawozdania finansowe w wersji elektronicznej

Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw wprowadziła istotne zmiany do ustawy o rachunkowości dotyczące obowiązków sprawozdawczych przedsiębiorców.

Zgodnie ze zmienionymi przepisami sprawozdania finansowe oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe będą sporządzane w postaci elektronicznej oraz opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. W przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS również sprawozdania z działalności będą sporządzane w wersji elektronicznej oraz opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Sprawozdania finansowe także w JPK

Dodatkowo, sprawozdania finansowe oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS będą sporządzane w formacie JPK, z tym że sprawozdania finansowe sporządzane zgodnie z MSR będą sporządzane w formacie JPK, o ile stosowna struktura logiczna zostanie udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. W przypadku skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z MSR nie przewidziano sporządzania ich w formacie JPK.

Obowiązek sporządzania sprawozdań w postaci elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP będzie dotyczył również sprawozdań z płatności oraz skonsolidowanych sprawozdań z płatności w przypadku jednostek zobowiązanych do ich sporządzania (podmioty działające w przemyśle wydobywczym lub zajmujące się wyrębem lasów pierwotnych spełniające określone w ustawie o rachunkowości kryteria).

Nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw wprowadziła również zmianę do ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Otóż, w przypadku podmiotów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców KRS, sprawozdanie z badania będzie sporządzane w postaci elektronicznej oraz opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym biegłego rewidenta.

Repozytorium Dokumentów Finansowych

Elektroniczne sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z badania będą składane do KRS oraz umieszczane w repozytorium dokumentów finansowych. Do repozytorium dokumentów finansowych będą składane również inne dokumenty, o których mowa w art. 69 ustawy o rachunkowości m.in. odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności, jeżeli jednostka zobowiązana jest do jego sporządzenia. Zamieszczone w repozytorium dokumentów finansowych sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z badania będą przesyłane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych. Oznacza to, że podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS nie będą już musiały składać dokumentów sprawozdawczych osobno do sądu rejestrowego i urzędu skarbowego.

Powyżej opisane zmiany wchodzą w życie z dniem 1 października 2018 r. Do tego momentu, od czasu wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw tj. od 15 marca 2018 r. dokumenty sprawozdawcze składane są osobno do KRS oraz urzędu skarbowego. Złożenie dokumentów do KRS następuje przez zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości. Zgłoszenie, do którego dołącza się oświadczenie, że składane dokumenty spełniają wymogi ustawy o rachunkowości, opatrywane jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez co najmniej jedną osobę fizyczną, której nr PESEL widnieje w KRS, wpisaną jako członek organu uprawnionego do reprezentowania, wspólnik uprawniony do reprezentowania spółki osobowej, syndyk albo likwidator.

Autor: Anna Krzyżewska

Share