Doręczenia elektroniczne

W dniu 5 października 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych wprowadzająca zmiany w zakresie doręczeń oficjalnej korespondencji zarówno w relacjach pomiędzy organami publicznymi, jak i w relacjach na linii przedsiębiorca CEIDG/ firma – organ publiczny.

Domniemaną formą doręczania oficjalnej korespondencji jest forma elektroniczna (e-doręczenia), która docelowo zastąpi list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Doręczanie korespondencji będzie następowało wyłącznie pod adresem przeznaczonym do doręczeń elektronicznych i powiązaną z nim skrzynkę. Usługa e-doręczenia będzie świadczona przez operatora wyznaczonego (w okresie przejściowym, tj. do 31.12.2025 r., obowiązki operatora wyznaczonego będzie wykonywała Poczta Polska). Firmy i osoby fizyczne mogą korzystać również z usług podmiotów komercyjnych.

Obowiązek posiadania adresu przeznaczonego do e-doręczeń dotyczy osób wykonujących wolne zawody (wykonujących zawód: adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych, rzeczników patentowych, notariuszy, Radców Prokuratorii Generalnej RP), przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Aby móc korzystać z e-doręczeń, należy utworzyć adres przeznaczony do doręczeń elektronicznych i powiązaną z nim skrzynkę, składając stosowny wniosek (w formie elektronicznej) i opatrując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym. Dla nowych podmiotów wpisywanych do KRS po 5.07.2022 r. oraz przedsiębiorców wpisywanych do CEIDG po 30.09.2026 r. adres do doręczeń będzie tworzony automatycznie. Pozostali przedsiębiorcy i firmy mogą uzyskać adres, składając wniosek on-line za pośrednictwem portalu gov.pl lub bezpośrednio u dostawców komercyjnych. Korzystanie ze skrzynki będzie możliwe z wykorzystaniem specjalnej aplikacji e-doręczenia (w przypadku korzystania z usług operatora wyznaczonego), a dla firm, które wybiorą dostawcę komercyjnego – za pośrednictwem aplikacji udostępnionej przez te podmioty.

Adres do e-doręczeń będzie wpisywany do centralnej bazy adresów. Doręczenie przez organ publiczny pisma na adres wpisany do bazy adresów będzie oznaczało prawne domniemanie doręczenia.

Nowy system e-doręczeń zastąpi system ePUAP, który będzie stopniowo wygaszany. Usunięcie skrzynek ePUAP wraz ze znajdującą się w nich korespondencją nastąpi 30.09.2029 r.

Dla osób wykluczonych cyfrowo nadal będzie możliwe doręczanie pism przez organy publiczne w formie listu poleconego w ramach tzw. publicznej usługi hybrydowej, polegającej na tym, iż wysyłana elektronicznie korespondencja zostanie przetworzona przez operatora wyznaczonego w tradycyjną papierową formę.

Wdrożenie e-doręczeń jest rozłożone w czasie i nastąpi zgodnie z poniższym harmonogramem:

Podmiot

Data stosowania e-doręczeń

Wolne zawody

5.07.2022 r. 

Przedsiębiorcy zarejestrowani w CEIDG

30.09.2026 r. 

Podmioty zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców KRS

5.07.2022 r., z tym, że podmioty wpisane do KRS przed dniem 5 lipca 2022 r. obowiązane są do zrealizowania obowiązku przed dniem 1 października 2022 r.

Administracja rządowa, ZUS, KRUS, NFZ, organy kontroli państwowej i ochrony prawa

5.07.2022 r. 

Jednostki samorządu terytorialnego

01.01.2024 r.

Sądy i trybunały, komornicy, prokuratura, organy ścigania, Służba Więzienna

01.10.2029 r.

Pozostałe podmioty publiczne 

01.01.2025 r.