Możliwość utworzenia Grupy VAT w Polsce

Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy VAT uzyskają możliwość utworzenia Grupy VAT w Polsce

Jakie są korzyści z utworzenia Grupy VAT w Polsce?

Utworzenie grupy VAT oznacza, że dostawy towarów i świadczenie usług przez podmioty należące do tej grupy nie stanowią czynności podlegających opodatkowaniu VAT. W konsekwencji powoduje to brak faktur wewnętrznych w ramach grupy (wystarczy wystawienie np. noty księgowej). Ponadto Grupa VAT jest szczególnie korzystnym rozwiązaniem dla podmiotów, które w ogóle nie odliczają VAT naliczonego lub odliczają VAT naliczony w części. Zaletą zawiązania grupy VAT jest także jej korzystny wpływ na płynność finansową należących do niej podmiotów.

Jakie są warunki utworzenia Grupy VAT?

Grupę VAT będą mogli utworzyć podatnicy powiązani finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie:

  1. posiadający siedzibę na terytorium Polski lub
  2. nieposiadający siedziby na terytorium Polski w zakresie, w jakim prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski za pośrednictwem oddziału położonego na terytorium Polski.

Warunki istnienia powiązań finansowych, ekonomicznych i organizacyjnych pomiędzy członkami grupy VAT będą musiały być spełnione nieprzerwanie przez okres, w jakim ta grupa posiada status podatnika.

Jak utworzyć Grupę VAT?

Aby doszło do utworzenia Grupy VAT należy zawrzeć pisemną umowę o utworzeniu grupy VAT, która będzie zawierała m.in. następujące informacje:

  • nazwę grupy VAT;
  • dane identyfikacyjne podatników tworzących grupę VAT,
  • wskazanie przedstawiciela grupy VAT, wyznaczonego spośród jej członków;
  • dane identyfikacyjne udziałowców (akcjonariuszy) i wysokość ich udziału w kapitale zakładowym podatników tworzących grupę VAT, posiadających ponad 50% udziałów (akcji) w kapitale zakładowym tych podatników;
  • wskazanie okresu, na jaki grupa VAT została utworzona, nie krótszego niż 3 lata.

Jakie wsparcie może być potrzebne?

  • przygotowanie analizy czy w Państwa modelu biznesowym utworzenie Grupy VAT będzie opłacalne,
  • pomoc w przygotowaniu umowy o utworzeniu Grupy VAT oraz w rejestracji Grupy VAT.