Nowa ulga R&D/pomniejszenie zaliczek pracowników/koszty wprowadzania nowego produktu na rynek

Polski Ład - nowe ulgi w podatku dochodowym wspierające innowacyjność przedsiębiorstw

Od 2022 r. można skorzystać z nowych lub rozszerzonych ulg podatkowych na działalność innowacyjną, również w przypadku wytwarzania oraz wprowadzania na rynek nowych produktów.
 
Nowe przepisy przewidują następujące korzyści podatkowe dla podatników prowadzących działalność badawczo – rozwojową:

  • rozszerzenie zakresu ulgi B+R poprzez możliwość odliczenia kwalifikowanych kosztów osobowych w potrójnej wysokości oraz możliwość pomniejszenia kwot zaliczek na podatek PIT pobranych od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych bezpośrednio w działalność B+R;
  • możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów produkcji próbnej/wprowadzenia na rynek nowego produktu;
  • prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów;
  • możliwość jednoczesnego korzystania z ulgi B+R oraz ulgi IP Box.

Na czym polegają ulgi?

Pakiet zmian podatkowych określany mianem Polskiego Ładu wprowadza kilka nowych ulg podatkowych mających na celu wsparcie innowacyjności przedsiębiorstw oraz rozszerza zakres ulg już funkcjonujących.

Ze zmian skorzystać mogą podatnicy prowadzący działalność badawczo – rozwojową, w ramach której wytwarzają oraz wprowadzają na rynek nowe produkty, jak również podatnicy uzyskujący przychody z komercjalizacji praw własności intelektualnej.

W pierwszej kolejności należy wspomnieć o rozszerzeniu zakresu ulgi na działalność badawczo – rozwojową. Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wykonujących prace badawcze lub rozwojowe (np. programistów) będą mogły zostać odliczone od podstawy opodatkowania w potrójnej wysokości. Co więcej, w razie  poniesienia straty lub osiągnięcia dochodów, których wysokość nie pozwoli na odliczenie pełnej kwoty pracowniczych kosztów kwalifikowanych, podatnik będzie mógł pomniejszyć kwotę zaliczek na podatek PIT pobranych od wynagrodzeń osób bezpośrednio zaangażowanych w działalność badawczo-rozwojową, które co do zasady podlegają wpłacie do urzędu skarbowego, o kwotę wynikającą z pomnożenia nieodliczonych kosztów pracowniczych i stawki podatku CIT obowiązującej tego podatnika w danym roku podatkowym (9% lub 19%).

Może to być rozwiązanie szczególne korzystne dla podatników prowadzących działalność B+R, którzy nie mogą odliczyć pełnej kwoty kosztów kwalifikowanych, gdyż ich dochód jest limitowany wysokością marży określonej dla transakcji z podmiotami powiązanymi, które nabywają od podatnika wyniki prac badawczo-rozwojowych.

Jeżeli w wyniku prowadzonych prac B+R podatnik wytworzy nowy produkt, koszty produkcji próbnej oraz wprowadzenia na rynek takiego produktu również będą mogły być odliczone od podstawy opodatkowania. Wysokość odliczenia będzie jednak ograniczona do wysokości 30% sumy kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek nowego produktu, nie więcej niż 10% dochodu osiągniętego przez podatnika z działalności gospodarczej.

Koszty podlegające odliczeniu obejmą m.in. cenę nabycia fabrycznie nowych środków trwałych niezbędnych do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu, koszty nabycia materiałów i surowców nabytych wyłącznie w celu produkcji próbnej nowego produktu, koszty badań, ekspertyz, przygotowania dokumentacji niezbędnej do dopuszczenia produktu do obrotu, koszty badania cyklu życia produktu itp.

Co istotne, dla potrzeb odliczenia za produkty uznaje się wyłącznie rzeczowe aktywa obrotowe w postaci wytworzonych lub przetworzonych przez podatnika produktów gotowych, z wyłączeniem usług.

Kolejną ulgą podatkową przewidzianą w ramach Polskiego Ładu jest możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych przez podatnika w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów. Takimi kosztami mogą być np. wydatki związane z uczestnictwem w targach, koszty zakupu przestrzeni reklamowych, przygotowania strony internetowej, publikacji prasowych, broszur, katalogów informacyjnych i ulotek dotyczących produktów, koszty dostosowania opakowań produktów do wymagań kontrahentów, koszty przygotowania dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów lub przystąpienie do przetargu.

Wysokość odliczenia nie może przewyższać dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z działalności gospodarczej, nie więcej jednak niż 1.000.000 zł w roku podatkowym.

Nowy Ład wprowadza również możliwość jednoczesnego korzystania z ulgi B+R oraz ulgi IP Box, polegającą na prawie do odliczania przez podatnika kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność B+R (kosztów kwalifikowanych) od dochodu z komercjalizacji kwalifikowanych praw własności intelektualnej, podlegającego opodatkowaniu 5% stawką podatku w ramach ulgi IP Box.

Jak możemy pomóc?

Naszym celem jest wsparcie w znalezieniu rozwiązań dopasowanych do specyfiki działalności przedsiębiorstwa, które mogą skutkować zmniejszeniem obciążeń podatkowych. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, analizując czy jego działalność może uprawniać do skorzystania z dostępnych ulg podatkowych.

Oprócz przygotowywania opinii i analiz podatkowych, oferujemy pomoc w implementacji rekomendowanych rozwiązań podatkowych, np. poprzez obliczanie wysokości kosztów kwalifikowanych w uldze B+R lub wypełnianie deklaracji i informacji podatkowych.

Podejmujemy też działania mające na celu zabezpieczenie pozycji prawnej podatników w stosunku do organów podatkowych (m.in. przez sporządzanie wniosków o wydanie interpretacji podatkowych i reprezentowanie podatników w sporach sądowych z organami podatkowymi). 

Kontakt