Polski Ład - zmiany w podatku PIT od 2022 r.

Polski Ład z podpisem prezydenta – szereg zmian w przepisach podatkowych od 2022 r.

16 listopada 2021 roku prezydent podpisał pakiet nowelizacji ustaw podatkowych w ramach tzw. „Polskiego Ładu”. Poniżej załączamy podsumowanie najważniejszych zmian w zakresie podatku PIT związanych z wejściem w życie przepisów.

Zniesienie prawa do odliczenia składki zdrowotnej od PIT

W świetle wprowadzanych zmian od nowego roku zniesione zostanie prawo podatnika PIT do odliczenia kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych albo zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Jednocześnie wysokość składki zdrowotnej płaconej przez przedsiębiorców objętych 19% podatkiem liniowym zostanie określona proporcjonalnie do osiągniętego dochodu i wyniesie 4,9% (do końca 2021 r. składka zdrowotna przedsiębiorców jest określona w stałej wysokości, niezależnie od osiąganego dochodu).

Warto dodać, że ujednolicono terminy rozliczenia składek zdrowotnych i społecznych oraz zaliczek na PIT - do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, dla którego obliczono zaliczki i składki.

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku i drugiego progu podatkowego

Zgodnie z nowelizacją ustawy o PIT, kwota wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie podwyższona z 3091 zł do 30 000 zł. Z kwoty wolnej będą mogli skorzystać wszyscy podatnicy opodatkowani według skali podatkowej.

Co więcej, podwyższeniu do kwoty 120 000 zł ulegnie próg podatkowy, po przekroczeniu, którego będzie mieć zastosowanie wyższa stawka PIT w wysokości 32%.

Ulga dla klasy średniej

W 2022 r. ma wejść w życie ulga, której celem jest zniwelowanie skutków braku prawa odliczenia składki zdrowotnej od podatku. Ulga ta będzie przysługiwać pracownikom oraz przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, którzy rozliczają się z podatku dochodowego według zasad ogólnych, czyli w oparciu o skalę podatkową.

Prawo do ulgi będzie przysługiwać podatnikom, którzy w roku podatkowym uzyskają przychody w wysokości mieszczącej się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł.