Raport z badania Mazars i ecoDa prezentuje główne wyzwania ładu korporacyjnego

9 marca 2018

Mazars wraz z ecoDa – Europejską Konfederacją Stowarzyszeń Dyrektorów, opublikowali wyniki ankiety przeprowadzonej wśród członków rad dyrektorów, która bierze pod lupę praktyki europejskich spółek giełdowych w zakresie tworzenia struktur corporate governance i ujawniania praktyk w zakresie ładu korporacyjnego, w tym zasady „zastosuj lub wyjaśnij”.

Rezultaty badania podkreślają szereg elementów, które wymagają przeglądu, a które są związane ze wspieraniem zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw notowanych na giełdzie w długim okresie. Główne wnioski z badania są następujące:

  • Inwestorzy powinni poświęcać więcej czasu, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób członkowie zarządów spółek, w których posiadają akcje, działają w praktyce, zamiast opierać się jedynie na analizie dokumentów dotyczących ładu korporacyjnego.
  • Należy zwrócić uwagę na dostosowanie krajowych kodeksów do wyzwań wynikających z istnienia akcjonariuszy dominujących lub małych grup akcjonariuszy, którzy posiadają łącznie dominujące prawo głosu, zwłaszcza w krajach, w których przeważają.
  • Rola doradców inwestora rodzi nowe wyzwania dla elastyczności podejścia „zastosuj lub wyjaśnij”, gdyż oczekują od spółek  raczej „stosowania” niż „wyjaśniania” niezależnie od okoliczności. W związku z koncentracją na rynku doradztwa mogą oni pośrednio zyskać mniejszość blokującą, co będzie utrudniało niezbędne dostosowanie praktyk ładu korporacyjnego do specyficznej sytuacji danej spółki.

Komentując raport z badania Lutgart Van den Berghe, członek zarządu ecoDa powiedział: - Członkowie zarządów, inwestorzy i organy regulacyjne mają za zadanie wspieranie ekosystemu, który ma promować długookresowy, zrównoważony sukces na rzecz wszystkich interesariuszy spółek giełdowych i szeroko rozumianego społeczeństwa. Dążenie do pełnego przestrzegania zasad nie spowoduje samo w sobie podniesienia efektywności ładu korporacyjnego na wyższy poziom. 

Anthony Carey, Board Practice Partner w Mazars dodał: - Powinno się bardziej zwracać uwagę na sposób działania zarządów w świecie rzeczywistym, a nie tylko na papierze. Budowanie zaangażowanego zarządu, który byłby zarówno dużym wsparciem, jak i dostarczałby wyzwań kadrze zarządzającej spółek, wymaga stałej dbałości, ale jest decydujące, jeżeli przedsiębiorstwa kierowane przez te zarządy mają osiągnąć pełen potencjał.

Uwagi:

  1. Badanie objęło 130 spółek w 11 krajach (Belgia, Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Włochy, Holandia, Polska, Hiszpania, Szwecja i Zjednoczone Królestwo).
  2. W wyniku badanie ustalono, że:
  • 83% badanych spółek zrewidowało swój model ładu korporacyjnego w minionym roku obrotowym głównie w rezultacie zmian w stosowanym kodeksie ładu korporacyjnego, zmian w przepisach unijnych lub krajowych. Wśród  spółek, które nie dokonywały takiego przeglądu większość stanowiły firmy rodzinne.
  • 76% członków zarządów uważa, że ład korporacyjny jest w centrum zainteresowania akcjonariuszy, a prawie ¼ (24%) nie wierzy, że akcjonariusze interesują się sprawami ładu korporacyjnego. Głównym tematem dyskusji z inwestorami jest wynagrodzenie (40%) i powoływanie członków zarządu (40%).
  • 59% ankietowanych spółek skorzystało z elastycznej formy podejścia „stosuj lub wyjaśnij”. Tylko 48% zarządów uważa, że potrzebne są dodatkowe wytyczne na temat tego podejścia, które byłyby pomocne w przygotowaniu wysokiej jakości objaśnień, oferowałyby czytelne wskazówki lub dostarczyłyby więcej informacji na temat dobrych praktyk.

Pełen raport do pobrania poniżej

Dokument

Mazars and EcoDa Report, March 2018
Mazars and EcoDa Report, March 2018