COVID–19 w sprawozdaniach finansowych sektora finansowego

Ekspertki Mazars były prelegentkami szkolenia online zorganizowanego przez Instytut Rachunkowości i Podatków, które odbyło się się w dniu 6 maja 2020 roku.

Szkolenie poprowadziły: Malgorzata Pek-Kocik – Partner w Dziale Audytu Instytucji Finansowych Mazars w Polsce oraz Joanna Orłowska - Dyrektor, Audyt i Doradztwo dla Instytucji Finansowych, które omówiły wpływ pandemii na sprawozdania finansowe banków i innych instytucji finansowych w aspekcie przygotowania raportów  kwartalnych i raportu półrocznego za rok 2020, sporządzanych wg MSSF/MSR.

Szczegółowo zostały omówione: wpływ na kontynuację działalności, instrumenty finansowe (koncentracja ryzyka, ryzyko płynności, klasyfikacja aktywów finansowych, wpływ na kalkulację oczekiwanych strat kredytowych z uwzględnieniem publikacji organów regulacyjnych ), utrata wartości aktywów niefinansowych,  wycena zapasów, leasing, w wakacje czynszowe i inne udogodnienia, dotacje rządowe, podatek dochodowy, ustalenie wartości godziwej, rezerwy( w tym rezerwy na umowy rodzące obciążenia), plany restrukturyzacyjne, ujmowanie przychodów, ujawnienia.

Szkolenie adresowane było do członków zarządów ds. finansowych, dyrektorów finansowych, dyrektorów departamentów ryzyka, głównych  księgowych wszystkich banków, w tym szczególnie notowanych na GPW w Warszawie SA, domów maklerskich, towarzystw i funduszy inwestycyjnych, firm ubezpieczeniowych oraz innych instytucji finansowych,  biegłych  rewidentów oraz wszystkich innych zainteresowanych tematem osób.

Więcej informacji na stronie Instytutu Rachunkowości i Podatków.