Nasze usługi

W odpowiedzi na oczekiwania w polskim sektorze naftowo-gazowym, w którym zachodzą ciągłe zmiany technologiczne, Mazars stworzył dedykowany temu sektorowi zespół ekspertów z wielu dziedzin. Dzięki temu możemy Państwu zaoferować znajomość problematyki branży oraz szybkie, pragmatyczne i elastyczne rozwiązania dostosowane do Państwa potrzeb.

Usługi ściśle dostosowane do indywidualnych potrzeb

Zapewnienie kosztu projektu 

Ponieważ w sektorze naftowo-gazowym odbywa się coraz więcej otwartych przetargów, pojawia się też zapotrzebowanie na lepszą kontrolę kosztów, wyeliminowanie zbędnych strat oraz zapewnienie adekwatnego i dokładnego poziomu kosztów.

Dzięki swojej wyjątkowej metodzie badania opartej na ocenie ryzyka, Mazars otrzymuje często zlecenia od klientów na różnych etapach cyklu realizacji projektu:

 • Początek projektu; żeby zagwarantować, że istniejące systemy i procesy są w stanie zapewnić rzetelne raportowanie kosztów, ponieważ klienci zwykle wykorzystują łańcuch dostaw przy kontraktach podlegających refundacji
 • Podczas budowy; aby ustalić rzetelność dotychczas poniesionych kosztów i wychwycić niedociągnięcia operacyjne, które mogą narazić koszty/operacje/harmonogram projektu na ryzyko i zalecić środki naprawcze
 • Zakończenie projektu; aby zagwarantować, że rozliczenia końcowe opierają się na rzetelnych danych kosztowych i że księgi projektu są w pełni weryfikowalne

Przeciwdziałanie korupcji

Całościowy program certyfikacji antykorupcyjnej ADIT-MAZARS

Przez wiele lat, ADIT (Agence pour la Diffusion de l’Information Technologique) i Mazars świadczyli wparcie dla spółek we wdrażaniu i ciągłym ulepszaniu ich programów antykorupcyjnych i aktywnie przyczyniali się do propagowania dobrych praktyk. Obecnie osiągnęliśmy nowy etap w opracowaniu systemowego podejścia do tej kwestii w postaci przyznawanego wspólnie Certyfikatu przestrzegania przepisów antykorupcyjnych.

 • Analiza porównawcza Państwa programu zgodności z dobrymi praktykami rynkowymi
 • Gwarancja dla inwestorów
 • Narzędzie komunikacyjne skierowane do organizacji non-profit, pracowników i ogółu społeczeństwa
 • Lepsza ochrona Grupy i jej członków zarządu: zgodność z najbardziej rygorystycznymi przepisami ustawowymi i regulacyjnymi oraz dowód profesjonalnej, zewnętrznej i niezależnej weryfikacji

Usługi Forensic, spory i arbitraż 

 • Działanie jako pośrednik w poszukiwaniu polubownego rozstrzygnięcia sporów, podczas którego proponujemy ustalone, choć elastyczne ramy proceduralne dostosowane do usługi, którą są Państwo zainteresowani: mediacja, pojednanie, inne mechanizmy polubownego rozstrzygania sporów;
 • Rozstrzyganie kwestii spornych w ramach sytuacji umownej, w sposób uzgodniony i zatwierdzony przez wszystkie zainteresowane strony.
 • Występowanie jako ekspert prawny przed Przewodniczącym Trybunału w celu analizy i odpowiedzi na kwestie księgowe i finansowe.

Występowanie jako ekspert merytoryczny w celu rozwiązania kwestii księgowych, finansowych i ekonomicznych (wsparcie w budowaniu argumentacji i kompletowaniu dokumentacji finansowej, analiza przyczyn szkody, ocena wszystkich składowych szkody - poniesione straty i utracone zyski - przy wsparciu ekspertów w zakresie modelowania i wyceny

Księgowość, sprawozdawczość 

 • Wsparcie i doradztwo przed założeniem nowej struktury
 • Zgodność z przepisami w zakresie rachunkowości, sprawozdawczości, podatków i płac
 • Obsługa administracyjna i domicyliacja
 • Prace nad zamknięciem roku i sekretariat prawny
 • Wsparcie w zakresie prawnym, podatkowym i socjalnym
 • Koordynacja usług świadczonych przez wszystkie międzynarodowe biura Mazars