Usługi transakcyjne

Nasz zespół specjalistów ds. usług transakcyjnych gwarantuje pewność, jasność i wsparcie podczas przejęć, sprzedaży i reorganizacji, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Nasz globalny zespół ekspertów łączy wiedzę sektorową, techniczną i handlową wymaganą, żeby zrealizować z sukcesem nawet najbardziej skomplikowane transakcje.

Analiza due diligence przy przejęciu

Analizujemy obszary ryzyka finansowego i podatkowego oraz zachęt w celu zoptymalizowania warunków umownych i finansowych Państwa projektu wzrostu zewnętrznego.

Zapewnimy rynkowe, praktyczne i dostosowane do konkretnych potrzeb doradztwo w odpowiedzi na wyzwania i specyfikę Państwa projektu przejęcia. Przez cały czas będziemy ściśle współpracować z Państwa zespołami i doradcami.

Oferujemy wsparcie w następującym zakresie:

 • Ocena jakości informacji wykorzystywanych do ustalenia ceny: Analizowanie danych finansowych i innych informacji dostarczonych przez sprzedającego. Oceniamy ich przydatność i spójność przy ich sporządzaniu.
 • Ocena wyników normatywnych: Analizowanie wyników historycznych i identyfikacja jednorazowych pozycji w celu ustalenia wyników bazowych (dochody normatywne), zidentyfikowania potrzeb finansowych (normatywny kapitał obrotowy i zadłużenie netto) i potwierdzenia potencjału wygenerowania przepływów pieniężnych netto.
 • Określenie obszarów ryzyka prawnego i podatkowego związanego z daną transakcją: Analiza pozycji podatkowej spółki przejmowanej i poznanie jej relacji z organami podatkowymi i ewentualnych konsekwencji dla danej transakcji. Ponadto, we współpracy z doradcami prawnymi, analizujemy prawne aspekty transakcji (umowy, spory itp.).
 • Kwestionowanie spójności założeń prognozy: Analiza biznes planu i innych prognoz finansowych i porównanie ich założeń z historycznymi wynikami.
 • Zabezpieczenie klauzul finansowych i podatkowych w umowach o przejęciu:
  • wspieranie Państwa w negocjowaniu i redagowaniu klauzul finansowych w umowach o przejęciu (ang. SPA – Sales and Purchase Agreement czyli umowa kupna i sprzedaży), w szczególności w określeniu warunków finansowych służących do ustalenia ceny;
  • przegląd klauzul gwarancyjnych dotyczących aktywów i zobowiązań;
  • doradztwo w zakresie mechanizmów korekty cen;
  • doradztwo w zakresie optymalnej struktury podatkowej dla transakcji.

Bez względu na rodzaj transakcji, nasza metodologia due diligence przy przejęciu jest skoncentrowana na zapewnieniu Państwu niezbędnego doradztwa i wsparcia, aby mogli Państwo pewnie podejmować kluczowe decyzje i optymalizować warunki transakcji.

Due diligence po stronie sprzedającego (VDD) i wsparcie sprzedającego

Analizujemy główne obszary ryzyka, przewidujemy potencjalne trudności i przygotowujemy Państwa firmę na proces sprzedaży.

Zapewniamy Państwu kompleksowe, zindywidualizowane wsparcie, aby zwiększyć szanse sukcesu Państwa projektu sprzedaży. Współpracując ściśle z Państwa zespołami i doradcami, przewidujemy pułapki danego projektu i sporządzamy analizy, żeby transakcja przebiegła sprawnie, gdy zaangażowane są strony trzecie.

Oferujemy wsparcie w następującym zakresie:

 • Niezależny ogląd Państwa firmy: Podsumowanie specyfiki Państwa firmy w sposób zrozumiały dla potencjalnych nabywców.
 • Przewidywanie zagadnień negocjacyjnych i ograniczanie ich zakresu: Określanie głównych obszarów potencjalnego ryzyka i przygotowanie odpowiedzi, żeby zapewnić, że nie przeszkodzą one w transakcji i będą miały jak najmniejszy wpływ na wartość.
 • Zapewnienie nabywcom komfortu w celu ułatwienia całego procesu: Dostarczenie nabywcom raportu due diligence sprzedażowego, by wesprzeć ich we wstępnej decyzji.
 • Przyspieszenie procesu sprzedaży: Kontrolowanie tempa procesu wraz z Państwem i Państwa zespołem, przy jednoczesnym zachowaniu poufności transakcji.
 • Ograniczenie wpływu projektu na codzienne zarządzanie firmą: Wspieranie Państwa przez całą transakcję poprzez organizację data roomów i współpracę z Państwa zespołami w ramach sesji pytań i odpowiedzi.

Nasze podejście VDD koncentruje się na optymalizacji procesu sprzedaży poprzez zapewnienie pełnej kontroli, skrócenie czasu negocjacji i maksymalizację wartości aktywów.

Diagnoza finansowa i przegląd biznes planu

Przeprowadzamy diagnozę finansową w kontekście konkretnych zagadnień występujących u klienta. Na przykład, możemy przeprowadzić przegląd wykorzystania funduszy zainwestowanych w projekt, przeanalizować słabe wyniki portfela, inwestycji lub jednostki produkcyjnej i znaleźć rozwiązania, by zaradzić tym kwestiom.

Oferujemy również niezależny przegląd Państwa biznes planu i głównych jego założeń w kontekście tworzenia nowej spółki, nowej działalności lub przeglądu strategicznego.

W naszych projektach diagnostyki finansowej i przeglądach biznes planów, gwarantujemy niezależny i fachowy ogląd sytuacji, aby mieli Państwo niezbędne informacje i pewność potrzebną do działania.

Sytuacje po przejęciu

Oprócz wsparcia w toczących się transakcjach, nasze zespoły mają również duże doświadczenie w zakresie klauzul korekty ceny i przeglądzie sprawozdań finansowych po zakończeniu transakcji.

Przeprowadzamy szczegółową analizę wyników po przejęciu w celu ustalenia rezultatu klauzul w umowie kupna-sprzedaży takich jak wypłata z zysków lub gwarancja zobowiązań, lub też bardziej ogólnie, w celu przeglądu wyników po przejęciu.

Oferujemy wsparcie w następującym zakresie:

 • interpretacja i uchwalanie klauzul korygujących ceny i innych mechanizmów powykonawczych określonych w umowie kupna-sprzedaży;
 • wspieranie Państwa w sporach dotyczących korekt po zakończeniu transakcji we współpracy z naszymi ekspertami ds. sporów i arbitrażu;
 • sporządzenie informacji finansowych i zarządzanie nimi po zakończeniu transakcji, na przykład przygotowanie bilansu otwarcia, harmonizacja zasad rachunkowości lub ocena faktycznych wyników względem prognoz.

Nasze narzędzia i rozwiązania

Nasze zespoły ds. usług transakcyjnych mają wspólne ramy metodologii na całym świecie i korzystają z autorskiego narzędzia do raportowania, aby zapewnić spójność i jednolitość naszych wyników w dowolnej lokalizacji.

Nasi pracownicy

Mazars posiada wyspecjalizowane zespoły w 38 krajach na całym świecie, dzięki czemu możemy wspierać Państwa projekty, gdziekolwiek Państwo tego potrzebują.