30 dni na wystąpienie o zwrot odsetek od WNT i importu usług

W wyroku z dnia 18 marca 2021 r. (sygn. akt C-895/19) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł o niezgodności z prawem unijnym polskich przepisów uzależniających wykonanie prawa do odliczenia VAT związanego z WNT w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym powstał VAT należny z tytułu WNT od wykazania VAT należnego z tytułu WNT w deklaracji podatkowej, złożonej w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy.

Konsekwencją orzeczenia TSUE jest możliwość ubiegania się przez podatników o zwrot zapłaconych odsetek od WNT. Ze względu na to, że zakwestionowane przepisy odnoszą się również do importu usług, to wydaje się, że wyrok TSUE daje także szanse uzyskania zwrotu odsetek zapłaconych od importu usług. Na wystąpienie z wnioskiem o stwierdzenie i zwrot nadpłaty podatnicy mają 30 dni od dnia publikacji wyroku TSUE, czyli od dnia 18 marca 2021 r.

Co było istotą sporu?

Z dniem 1 stycznia 2017 r. do ustawy o VAT zostały wprowadzone przepisy stanowiące, że w przypadku, gdy podatnik wykazał VAT należny z tytułu WNT lub importu usług po upływie 3 miesięcy kalendarzowych licząc od końca miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu tych transakcji, to nie mógł on ująć VAT  naliczonego i VAT należnego w tym samym miesiącu (tj. transakcja przestawała być neutralna z perspektywy VAT).

W takiej sytuacji podatnik:

  • ujmował VAT należny w miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy,
  • ujmował VAT naliczony w deklaracji podatkowej za bieżący okres.

Prowadziło to do tego, że po skorygowaniu przeszłego okresu podatnik miał często do dopłaty VAT (który mógł sobie pomniejszyć dopiero w bieżącej deklaracji podatkowej), jak również odsetki za zwłokę (stanowiące już realny ciężar ekonomiczny dla podatnika).

Omawiane regulacje były powszechnie krytykowane za pozostawanie w sprzeczności z fundamentalną zasadą systemu VAT, jaką jest zasada neutralności podatkowej. Ostatecznie kwestia ich zgodności z prawem unijnym została poddana ocenie przez TSUE w wyniku skierowania przez WSA w Gliwicach pytania prejudycjalnego do TSUE.

Co orzekł TSUE?

Zdaniem TSUE uregulowanie krajowe, które zakazuje w sposób systematyczny wykonywania prawa do odliczenia VAT związanego z WNT w tym samym okresie, w którym ta sama kwota VAT powinna zostać rozliczona, nie przewidując uwzględnienia wszystkich istotnych okoliczności, a w szczególności dobrej wiary podatnika, wykracza poza to co, co jest konieczne, po pierwsze do zapewnienia prawidłowego poboru VAT, a po drugie - do zapobiegania oszustwom podatkowym.

Jakie konsekwencje wynikają z wyroku TSUE?

Wyrok TSUE daje szanse odzyskania zapłaconych odsetek zarówno od WNT jak importu usług. W związku z tym, zachęcamy Państwa do:

  • przeanalizowania Państwa rozliczeń z tytułu WNT i importu usług dokonanych po 2017 r.,
  • oszacowania wielkości odsetek zapłaconych od WNT i importu usług w związku z niekorzystnymi przepisami w zakresie VAT, które zakwestionował TSUE,
  • w przypadku, gdy kwoty odsetek są istotne – skorygowania rozliczeń i wystąpienia o zwrot odsetek.

Jakie wsparcie oferujemy?

Na Państwa życzenie możemy Państwa wesprzeć w:

  • przygotowaniu kalkulacji kwot odsetek do zwrotu,
  • przygotowaniu korekt deklaracji VAT/ plików JPK_VAT/ plików JPK_V7M za przeszłe okresy,
  • sformułowaniu wniosku o stwierdzenie i zwrot nadpłaty.