Nasze usługi

W odpowiedzi na potrzeby polskiego sektora bankowego, który podlega ciągłym zmianom technologicznym Mazars stworzył dedykowany temu sektorowi zespół ekspertów z wielu dziedzin. Dzięki temu możemy Państwu zaoferować znajomość problematyki branży bankowej oraz szybkie, pragmatyczne i elastyczne rozwiązania dostosowane do Państwa potrzeb.

Usługi ściśle dostosowane do indywidualnych potrzeb

Dostarczanie rzetelnych informacji finansowych

 • Audyt finansowy
  • Badanie ustawowe sprawozdań finansowych
  • Ograniczone przeglądy sprawozdań finansowych i inne usługi poświadczające
  • Finansowanie i operacje skarbowe
  • Przestrzeganie przepisów i standardów (Compliance)
 • Usługi atestacyjne 
  • Usługi atestacyjne dla banków centralnych
  • Monitorowanie aktywów dla obligacji zabezpieczonych
  • Występowanie jako powiernik odpowiedzialny za nadzór dla banków otrzymujących pomoc publiczną
  • Zrównoważony rozwój
  • Ocena jakości aktywów (AQR) i testy warunków skrajnych
  • Audyty zgodnie z SSAE 16 i ISAE 3402 
 • Usługi aktuarialne i finanse ilościowe
  • Inżynieria finansowa
  • Statystyka i modelowanie
  • Opracowywanie modeli i wycen
  • Pomiar ryzyka klienta i narzędzia sprawozdawcze
  • Przeglądy ALM
  • Weryfikacja historyczna (back-testing) i testy warunków skrajnych
  • Doradztwo w zakresie modelowania przepływów pieniężnych dla strukturyzowanych produktów kredytowych 

Wdrażanie strategii

 • Usługi doradztwa finansowego
  • Usługi transakcyjne
  • Due diligence po stronie kupującego
  • Due diligence po stronie sprzedającego
  • Spory sądowe i arbitraż
  • Śledztwa sądowe
  • Restrukturyzacja i postępowania dotyczące niewypłacalności
  • Finanse korporacyjne
  • Finansowanie projektów
 • Restrukturyzacje banków i regulacje
  • Uzgadnianie operacji, regulacji i finansów ze strategią
  • Specyfikacja dotycząca przekształcenia modelu biznesowego: fuzja, wyodrębnienie, restrukturyzacja, delewarowanie
  • Skilled persons reviews (s166)
  • Plany naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji  (RRP)
  • Doradztwo w zakresie współpracy z organami regulacyjnymi i nadzorczymi
  • Doradztwo w zakresie regulacji Bazylea III i norm ostrożnościowych

Optymalizacja wyników finansowych

 • Doradztwo i usługi księgowe
  • Konsolidacja i sprawozdawczość
  • Doradztwo księgowe i zgodność z przepisami
  • Usługi księgowe i pomoc w sytuacjach nagłych
  • Outsourcing Procesów Biznesowych (BPO) i Centra Usług Wspólnych (SSC)
  • Doradztwo w zakresie sprawozdawczości finansowej
  • Doradztwo techniczne
  • Ocena wpływu MSSF i projekty przejścia na nowe standardy
  • Przegląd zgodności sprawozdań finansowych
  • Wyceny księgowe na potrzeby transakcji
  • Księgowość śledcza, dochodzenia w sprawach nadużyć finansowych i wsparcie w sporach
  • Szkolenia merytoryczne
 • Wdrażanie i audyt systemów IT 
  • Wdrażanie systemów IT
  • Audyt systemów informatycznych
  • Kontrola transakcji IT (z wykorzystaniem narzędzi SCAN-D)
 • Usługi podatkowe
  • Podatki międzynarodowe (ceny transferowe, PIT)
  • Podatek od osób prawnych (podatek od nieruchomości, podatki pośrednie, podatki lokalne,  doradztwo podatkowe i postępowania podatkowe)
  • Konsolidacja (zarządzanie efektywną stawką podatku, optymalizacja aktywów i rezerwy z tytułu podatku odroczonego)

Wzmocnienie kontroli wewnętrznej

 • Optymalizacja procedur kontroli wewnętrznej
  • Mapowanie ryzyka
  • Wdrażanie procedur kontroli wewnętrznej
  • Raportowanie na temat wyników kontroli wewnętrznej
  • Audyt wewnętrzny
  • Ocena i wdrażanie planu kontynuacji działania
 • Ocena dostawców usług
  • Przegląd kontraktów menadżerskich i zgodności dostawy
  • Ocena kontroli wewnętrznej u dostawców usług
  • Ocena relacji  dostawca usług-klient