Ocena istotności

Mazars pomaga firmom w przeprowadzeniu oceny istotności, ponieważ jest to podstawa i punkt wyjścia dla raportowania zrównoważonego rozwoju i raportowania niefinansowego. Organizacje muszą zidentyfikować swoje najbardziej istotne kwestie i określić, co powinno być raportowane.

Praca nad identyfikacją tych kwestii jest kluczowa dla informowania o ogólnej i ESG strategii organizacji oraz o tym, co, jak i do kogo będą one raportować. Istnieją zarówno wewnętrzni, jak i zewnętrzni interesariusze, którzy muszą być zaangażowani w ocenę znaczenia ekonomicznych, środowiskowych i społecznych wpływów strategii, biznesu i działalności organizacji.

Nasze usługi obejmują:

  • Identyfikacja oraz ocena istotnych kwestii pod kątem raportowania zrównoważonego rozwoju;
  • Ocena istotności zgodnie z zasadą dwukierunkowej materialności czyli koncepcji ukazującej dwie perspektywy oddziaływania działalności gospodarczej na społeczeństwo i środowisko oraz wpływu czynników ESG na działalność przedsiębiorstwa;
  • Ocena ryzyk i szans dla zrównoważonego rozwoju
  • Analiza interesariuszy

Dlaczego jest to takie ważne?

  • Zaangażowanie interesariuszy daje możliwość dostosowania praktyk biznesowych do potrzeb i oczekiwań społecznych, pomagając w zapewnieniu długoterminowego zrównoważonego rozwoju.
  • Zaangażowanie interesariuszy w dialog w celu ustalenia, które kwestie społeczne i środowiskowe mają dla nich największe znaczenie, poprawi proces podejmowania decyzji i zwiększy poczucie odpowiedzialności.
  • Skuteczne zaangażowanie interesariuszy jest ważnym czynnikiem przyczyniającym się do łagodzenia potencjalnych zagrożeń i konfliktów.
Grafika 3

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy zaangażowani we współpracę z organizacjami, które chcą rozpocząć i/lub rozwinąć swoją podróż w kierunku zrównoważonego rozwoju, nie tylko ze względu na kwestie biznesowe, ale także dlatego, iż wierzymy we wspólne dążenie do stworzenia bardziej etycznego społeczeństwa.

Wyślij zapytanie ofertowe