Reinventing the wheel: co napędza zmiany w mobilności XXI wieku

W jaki sposób sektor mobilności może reagować na zmieniające się oczekiwania konsumentów, aby wpłynąć i pokierować zmianą w kierunku czystszych, lepiej połączonych i współpracujących systemów?

W nadchodzących dziesięcioleciach świat stanie się jeszcze bardziej zurbanizowany i zaludniony. Drugi kwartał XXI wieku zdominuje konieczność przebudowy gospodarek dla większej liczby ludzi, dekarbonizacji i dostosowania się do zmian klimatycznych oraz zwiększenia odporności na wirusy, cyberzagrożenia i inne źródła niestabilności.

Liderzy z sektora prywatnego i publicznego - w tym samorządy lokalne - będą z kolei borykać się z tym, jak sektory motoryzacyjny, lotniczy i kosmonautyczny oraz transportowy i logistyczny mogą wprowadzać innowacje i rozwijać się w obliczu tych przeciwności.

Branża mobilności doświadcza istotnych zmian w działalności i sposobie myślenia. Przechodzi od modelu „ciężkiego śladu węglowego” XX wieku, charakteryzującego się fizycznymi, masowo produkowanymi i wysokoemisyjnymi zasobami, do modelu „lekkiego śladu węglowego” XXI wieku, który odznacza się zindywidualizowaną technologią z możliwością udostępniania i oprogramowaniem w zakresie mobilności, a także zintegrowanymi, wzajemnie połączonymi systemami.

Trendy i zmiany obejmują nie tylko przepływ osób, ale również towarów, usług i danych. Poruszanie się wśród naprężeń i zmian zarówno dotyczących systemów istniejących, jak i powstających będzie wymagało elastyczności, umiejętności adaptacji i szerokiego zakresu wiedzy specjalistycznej.

Żywa dyskusja będzie nadal toczyć się w całej branży, koncentrując się wokół następującego pytania: W jaki sposób sektor mobilności może reagować na zmieniające się oczekiwania konsumentów, aby wpływać i pokierować zmianą w kierunku czystszych, lepiej połączonych i współpracujących systemów?

Aby lepiej zrozumieć tę debatę, stworzyliśmy trzy serie artykułów skupiających się na powiązanych ze sobą aspektach transformacji mobilności:

Mobilność w zrównoważonym świecie post-Covid

Pierwsza seria, Mobilność w zrównoważonym świecie post-Covid (Mobility in a sustainable, post-Covid world), koncentruje się na tym, czy ekosystem mobilności może zaoferować bezpieczniejsze opcje w świetle Covid-19 i bardziej zrównoważone rozwiązania w odpowiedzi na większe oczekiwania rządów i konsumentów dotyczące odpornych gospodarek o zerowej emisji dwutlenku węgla netto.

Mobilność jako usługa

Druga seria, Mobilność jako usługa (Mobility as a service) omawia kwestie związane z odchodzeniem od mentalności produktowej na rzecz bardziej holistycznego rozumienia mobilności - jako multimodalnej, wieloplatformowej usługi, która dostarcza towary i ludzi z punktu A do punktu B, niezależnie od tego, czy podróż jest indywidualna, wspólna, publiczna, sprzyjająca przekazowi informacji, czy też nie.

Mobilność i kolejna fala zakłóceń

Mobilność i kolejna fala zakłóceń (Mobility and the next wave of disruption), trzecia seria kampanii bada, w jaki sposób dane, analityka, robotyka, 5G i inne technologie zmienią krajobraz mobilności w nadchodzących dekadach oraz w jaki sposób podmioty zaangażowane w sektor powinny przygotować się na nadchodzące zmiany.