Zarządzanie efektywnością - Performance Management

W obliczu wzrastającej konkurencji, szybkich zmian wymagań klientów, postępującej globalizacji, gdzie koszty, czas, wynik, jakość itp. stają się kluczowymi czynnikami sukcesu, przedsiębiorstwa muszą ulepszać i stale podnosić efektywność swoich działań. Zarządzanie efektywnością (Performance Management) staje się jednym ze strategicznych elementów w osiąganiu założonych wyników i uzyskiwaniu przewagi konkurencyjnej.

Celem Mazars w zakresie usług doradczych dotyczących Zarządzania efektywnością jest pomoc dla Klienta w trwałym ulepszaniu efektów jego działań oraz osiąganiu przewagi konkurencyjnej.

Efektywność dotyczy całego przedsiębiorstwa. Opracowaliśmy zatem własne zintegrowane podejście obejmujące usługi dotyczące trzech obszarów:

 • Strategicznego Sterowania,
 • Organizacji i Procesów oraz
 • Controllingu i Finansów.

Podejście to jest zintegrowane tzn. wypracowane na poziomie strategicznym rozwiązania znajdują swoje odzwierciedlenie w strukturach i procesach operacyjnych i są odpowiednio kwantyfikowane i oceniane pod kątem założonych celów i efektywności w ramach controllingu i finansów. Takie podejście zapewnia spójność i integralność działań przedsiębiorstwa oraz ich strategiczne uzgodnienie.

Usługi w ramach poszczególnych obszarów obejmują:

 

Strategiczne sterowanie

 • Ocena strategii klienta
 • Zaprojektowanie i wdrożenie podejścia dla opracowywania i oceny strategii
 • Zaprojektowanie i wdrożenie Zrównoważonej Karty Wyników 
 • Zarządzanie wartością
 • System planowania strategicznego i kontroli

 

Organizacja i procesy

 • Analiza i rozwój struktury organizacyjnej
 • Zarządzanie i optymalizacja procesów
 • Integracja pozakupowa
 • Rachunek kosztów działań
 • Systemy i procedury kontroli wewnętrznej
 • Zarządzanie zmianą

 

Controlling i finanse

 • Operacyjny model zarządzania
 • Zaprojektowanie i wdrożenie systemu controllingu
 • Audyt istniejącego systemu wspomagania decyzji
 • Planowanie i budżetowanie
 • System raportowania
 • Systemy wskaźników i efektywności
 • Zarządzanie ryzkiem
 • Zarządzanie kapitałem pracującym
 • Optymalizacja kosztów