Ropa naftowa, gaz i surowce naturalne

Zarządzanie niepewnością dzięki globalnemu zespołowi i lokalnym rozwiązaniom

Sektor naftowy, gazowy i surowców naturalnych stoi w obliczu poważnej niepewności. Zwiększona konkurencja międzynarodowa w połączeniu z niestabilnymi cenami surowców i niepewnym popytem oznaczają, że operatorzy pragnący osiągnąć sukces, muszą być odporni. Nasi eksperci mogą pomóc w zapewnieniu przejrzystości niezbędnej do osiągnięcia sukcesu na wymagającym rynku.

Nasze podejście

Wahania cenowe, czynniki geopolityczne, niepewność popytu i wyzwania polityczne związane z bardziej zrównoważonym rozwojem to tylko cztery rodzaje ryzyka, przed którymi stoi sektor wydobywczy. Odporność operacyjna i dążenie do doskonałości są nieodzowne w różnych sytuacjach, począwszy od aktywnego zarządzania złożonymi projektami kapitałowymi, a skończywszy na zgodności z przepisami podatkowymi, prawnymi i regulacyjnymi.

W Mazars wierzymy, że zglobalizowana branża wymaga globalnych rozwiązań, a nasz zespół ekspertów specjalizujących się w sektorze ropy naftowej, gazu ziemnego i zasobów naturalnych działa na pięciu kontynentach w oparciu o elastyczne, partnerskie podejście. Pozwala nam to na rozwiązywanie szczegółowych problemów operacyjnych z wykorzystaniem specjalistycznej wiedzy branżowej.

Nasz zespół posiada wiedzę specjalistyczną mającą zastosowanie do całego cyklu życia projektu, począwszy od etapu wstępnego studium wykonalności, poprzez akceptowalność kredytobiorcy przez banki, aż po fazę operacyjną, w tym modelowanie uzasadnienia biznesowego dla dostępu do nowych rezerw, z uwzględnieniem obecnej ekstremalnej zmienności cen oraz pomoc w tworzeniu spółek zależnych. Nasi eksperci pomogą również zarządzać złożonymi projektami kapitałowymi.

Duże projekty i złożone ustalenia to część definicji tego sektora, a czasami i te składowe odbiegają od założeń. W takiej sytuacji nasz zespół świadczący usługi dochodzeń gospodarczych pomaga w identyfikacji i ilościowym określeniu zaangażowania finansowego, za pośrednictwem naszych ekspertów specjalizujących się w rozstrzyganiu sporów handlowych i dochodzeniach gospodarczych. Wspieramy Państwa w całym procesie tak, aby w konsekwencji odnieść sukces w zarządzaniu ryzykiem i rozwiązywaniu problemów handlowych.

Wiemy, jak zoptymalizować zarówno operacyjne, jak i finansowe wyniki aktywów w fazie up-, mid- i downstream. Proces ten obejmuje optymalizację struktur korporacyjnych w świetle planu działania OECD w zakresie BEPS (ang.: Base Erosion and Profit Shifting) oraz analizę zewnętrznych opcji wzrostu, takich jak partnerstwa strategiczne, fuzje i przejęcia oraz zbycie zbędnych aktywów.

Zdajemy sobie sprawę, że jednym z najważniejszych aktywów w Państwa organizacji są dane. Wykorzystując ich możliwości, poprawiamy wyniki i zyski biznesowe, wspieramy wzrost, zarządzamy ryzykiem i wzmacniamy przewagę konkurencyjną. Chronimy dane przed atakami cybernetycznymi i upewniamy się, że przestrzegają Państwo przepisów oraz regulacji dotyczących ochrony danych osobowych.

Rozumiemy i z zadowoleniem przyjmujemy rosnące wymagania stawiane przez branżę w zakresie odpowiedzialnego obywatelstwa korporacyjnego. Zgromadziliśmy wiodącą wiedzę specjalistyczną w takich dziedzinach jak regulacje dotyczące ochrony środowiska, zielona księgowość, pomagając firmom w rozwijaniu systemów i ram zarządzania, aby wykazać, że ich działania w zakresie zrównoważonego rozwoju spełniają wymagania organów regulacyjnych i konsumentów. Jednocześnie wspieramy inwestycje w zrównoważone projekty i benchmarking programów antykorupcyjnych.

Usługi dostosowane do wyzwań zmieniającego się sektora:

Wsparcie w finansowaniu i rozwijaniu projektów

  • Wsparcie transakcji po stronie kupującego i sprzedającego, w tym pozyskiwanie finansowania dłużnego i kapitału, analizy podatkowe, finansowe i modelowe
  • Finansowanie infrastruktury
  • Rozwój międzynarodowy i wzrost zewnętrzny: badania nad możliwościami inwestycyjnymi w sektorze energetycznym, wsparcie w realizacji projektów integracyjnych oraz świadczenie usług finansowych i podatkowych przy zakładaniu spółek zależnych lub przedsiębiorstw

Optymalizacja działalności 

  • Zarządzanie finansami: audyt i księgowość, inżynieria finansowa, dostosowanie kosztów w związku ze strategią biznesową, modelowanie finansowe projektów inwestycyjnych
  • Dane i automatyzacja: zwiększenie możliwości wykorzystania danych i ich ochrona
  • Zarządzanie ryzykiem: dostosowanie poziomu inwestycji do ryzyka branżowego, kontrola wewnętrzna, mapowanie ryzyka, identyfikacja i zapobieganie ryzyku nadużyć finansowych
  • Zarządzanie operacyjne: optymalizacja aktywów przemysłowych, globalna optymalizacja łańcucha dostaw, strategia utrzymania obiektów przemysłowych

Pomoc w przestawieniu się na nowe rodzaje energii

  • Audyty ESG
  • Optymalizacja strategii ograniczania emisji dwutlenku węgla
  • Wsparcie doradcze w zakresie wszystkich aspektów rozwoju zrównoważonej infrastruktury i dostępu do trwałego finansowania  

Wyślij zapytanie ofertowe