Forum of Firms

Mazars jest członkiem Forum of Firms.
Forum of Firms jest organizacją zrzeszającą międzynarodowe sieci firm audytorskich. Celem Forum of Firms jest promowanie jednolitego, wysokiego poziomu jakości usług świadczonych przez firmy audytorskie na świecie.
Forum of Firms

Członkowie Forum potwierdzają, że w możliwym zakresie, wdrożyli, dla audytów międzynarodowych, praktyki i motodologie oparte na Międzynarodowych Standardach Rewizji Finansowej (International Standards on Auditing), oraz że przestrzegają przepisów Kodeksu Etyki IFAC oraz krajowych kodeksów etyki. Potwierdzają także, że poza właściwymi krajowymi normami kontroli jakości, zachowują normy kontroli jakości zgodne z Międzynarodowymi Standardami Kontroli Jakości (International Standards on Quality Control).

Członkowie potwierdzają również, że regularnie dokonują koordynowanych na poziomie międzynarodowym przeglądów wewnętrznego systemu kontroli jakości, w zakresie dozwolonym porzez przepisy krajowe.

Więcej informacji dotyczących Forum of Firms znajduje się na stronie IFAC

http://www.ifac.org/Forum_of_Firms/