Sprawozdawczość korporacyjna

Przedstawienie interesariuszom swoich wyników w sposób sprawny i przejrzysty

Dobra sprawozdawczość pozwala przyjrzeć się kulturze danej organizacji. W ostatnich latach kładziono większy nacisk na jakość sprawozdawczości, wprowadzając bardziej rygorystyczne przepisy oraz spełniając żądania ze strony interesariuszy. Spółki muszą włożyć więcej wysiłku w prezentację swoich wyników. Współpracujemy z firmami, zarówno szybko rozwijającymi się start-upami, jak i wielkimi koncernami międzynarodowymi, żeby ich komunikacja była jasna i skuteczna.

Nasze podejście

Żądanie większej przejrzystości finansowej i dowodów na to, że organizacja działa w sposób zrównoważony, pochodzi z wielu stron, w tym ze strony organów regulacyjnych, inwestorów i innych interesariuszy. W związku z tym, oczekuje się, że dzisiejsze sprawozdania będą wykraczać poza prezentację danych finansowych i będą obejmować też strategię, jakość nadzoru, systemy wynagrodzeń, a także wpływ organizacji na środowisko, pracowników, społeczeństwo i innych interesariuszy.

Rosnąca lista wymogów, która już nałożyła ciężar na zespoły kierownicze, może jeszcze się wydłużyć. W Mazars mamy długoletnie doświadczenie we wspieraniu naszych klientów w przestrzeganiu najnowszych standardów sprawozdawczości korporacyjnej.

Posiadamy zespół specjalistów łączących wiedzę na temat sprawozdawczości finansowej i rachunkowości z doświadczeniem w sprawozdawczości niefinansowej, co pozwala na pragmatyczne podejście biznesowe.

Regularnie wspieramy naszych klientów, oferując im zintegrowane rozwiązania w następujących obszarach:

Aspekty finansowe:

 • Wdrażanie nowych standardów rachunkowości;
 • Rozwiązywanie problemów wynikających z proponowanych nowych standardów rachunkowości i wskazówki;
 • Zmiana ogólnie przyjętych standardów rachunkowości;
 • Fuzje i przejęcia;
 • Wsparcie w konsolidacji;
 • Reorganizacja Grupy;
 • Przeprowadzanie skomplikowanych konsolidacji;
 • Struktury finansowania;
 • Obniżenie kapitału;
 • Wycena alokacji ceny zakupu;
 • Wycena płatności na bazie akcji;
 • Systemy programów emerytalnych;
 • Projekty infrastrukturalne.

Aspekty niefinansowe:

 • Opracowanie niefinansowych zintegrowanych rocznych raportów;
 • Wsparcie w ustalaniu ujawnień dotyczących ryzyka ładu korporacyjnego;
 • Zbieranie i zestawianie danych niefinansowych do celów sprawozdawczości dla kierownictwa, zarządu i zewnętrznych ujawnień;
 • Określanie kluczowych wskaźników wyników (KPI);
 • Zapewnianie wsparcia przy opracowaniu ram zintegrowanej sprawozdawczości.

Nasz comiesięczny newsletter „Beyond the GAAP” przedstawia nasze podejście i wiedzę, dając wgląd w sposób myślenia organów ustanawiających krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości oraz innych organizacji, które mogą wpływać na sprawozdawczość korporacyjną, takich jak organy nadzoru nad rynkiem papierów wartościowych.

Nasze narzędzia i rozwiązania

Cały czas wspieramy proces innowacji, aby zaprojektować i opracować spersonalizowane narzędzia i rozwiązania do wykorzystania w naszej pracy w celu tworzenia wartości dodanej i lepszego oglądu sytuacji.

Nasi pracownicy

Posiadamy specjalistów odpowiedzialnych za analizę tworzonych standardów rachunkowości i sprawozdawczości korporacyjnej, którzy znają wymogi regulacyjne w różnych miejscach na świecie i mają szerokie doświadczenie w różnych sektorach.

Członkowie naszego zespołu spotykają się regularnie z decydentami politycznymi, biorą udział w branżowych grupach roboczych i współpracują jako jeden globalny, zintegrowany zespół, aby dzielić się wiedzą i dobrymi praktykami, dzięki czemu jesteśmy dobrze przygotowani, aby doradzać naszym klientom w zakresie najnowszych standardów i ich konsekwencji.

Wyślij zapytanie ofertowe