PRZECIWDZIAŁANIE ZMIANOM KLIMATYCZNYM: ROLA REGULACJI i NADZORU BANKOWEGO

Mazars wraz z Official Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF) z dumą przedstawiają wspólny globalny raport dającego unikalny wgląd zarówno w obecne jak i w nadchodzące zmiany w regulacjach finansowych, mające przeciwdziałać zmianom klimatycznym. Jakiego rodzaju zmiany wprowadzane są do przepisów w jurysdykcjach na całym świecie w celu oceny i kontroli ryzyka klimatycznego? W jaki sposób można rozwijać te działania w przyszłości? Odpowiedzi dostarcza nasz ostatnie raport. Znajdą tu Państwo również odpowiedź, jak przygotować się na radykalne zmiany regulacyjne.

Raport sporządzony został na podstawie ankiety przeprowadzonej na próbie 33 banków centralnych i organów regulacyjnych na całym świecie. Większość respondentów postrzega zagrożenia klimatyczne jako ważną kwestię i przyznaje, że potrzebna jest długoterminowa reakcja.  

Banki centralne obecnie postrzegają zmiany klimatyczne jako “poważne zagrożenie” dla stabilności finansowej

Według raportu, 70% respondentów biorących udział w badaniu uważa zmianę klimatu za poważne zagrożenie dla stabilności finansowej i uwzględni zagrożenia klimatyczne w swoich działaniach nadzorczych i rutynowych testach warunków skrajnych.

Ponad połowa banków centralnych (55%) przyznaje, że monitoruje zagrożenia klimatyczne, zaś 27% twierdzi, że w sposób aktywny reaguje na te zagrożenia. Nie ma jednak zgody co do tego, kogo należy obarczyć odpowiedzialnością, przy czym 12% twierdzi, że chociaż postrzegają zmiany klimatyczne jako poważne ryzyko, według nich działania niwelujące zagrożenia powinny pochodzić od innych instytucji politycznych, takich jak instytucje rządowe.

Podejścia regulacyjne do różnych rodzajów ryzyka klimatycznego

Banki centralne i organy regulacyjne w coraz większym stopniu uwzględniają zagrożenia klimatyczne w swojej działalności. Zaś najważniejsze, oczekiwane kroki do podjęcia to:

  1. Ocena ryzyka klimatycznego jako ryzyka finansowego w testach warunków skrajnych
  2. Zachęcanie lub upoważnianie do ujawniania informacji finansowych związanych z klimatem
  3. Określenie standardów zrównoważonego rozwoju dla „zielonego finansowania” / pożyczek udzielanych przez banki działające na rynku regulowanym

Inicjatywy zmierzające do „ustalenia rynku”, polegające na korygowaniu niedoskonałości na rynkach finansowych, zyskują na popularności. Jednocześnie banki centralne ostrzegają przed wykorzystywaniem bardziej interwencjonistycznych „narzędzi kształtujących rynek” - ostrożnościowych i monetarnych, jako rozwiązań klimatycznych.

Więcej testów warunków skrajnych uwzględniających kwestie klimatyczne

Uwzględnianie zagadnień klimatycznych w testach warunków skrajnych jest wciąż na wczesnym etapie wdrożenia, a obecnie tylko niewielka część (15%) respondentów włącza je do rutynowych testów warunków skrajnych przeprowadzanych przez instytucje finansowe. Ale ma się to wkrótce zmienić in plus, ponieważ prawie cztery piąte respondentów (79%) twierdzi, że zamierza przeprowadzić takie wdrożenie w przyszłości.

Zbiorowa odpowiedzialność

Według Mazars i OMFIF, powodzenie reakcji politycznej będzie zależeć od zaangażowania wszystkich uczestników rynku. Co ciekawe, współpraca między organami regulacyjnymi a sektorem prywatnym już się rozpoczęła dzięki różnym inicjatywom. Celem niniejszej ankiety jest zaangażowanie liderów usług finansowych w konstruktywny dialog i zapoczątkowanie rozmów na temat tego, jak najlepiej kształtować zielony program regulacyjny czy reagować na zmiany w dziedzinie regulacji. Przyjęcie zbiorowej odpowiedzialności za stworzenie nowych fundamentów zrównoważonego przemysłu finansowego przyczyni się do budowania zdrowszych gospodarek i sprawiedliwszego świata – ambicji, która zajmuje centralne miejsce wśród celów Mazars.

Tackling climate change - report

POBIERZ RAPORT