Polski Ład: proponowane zmiany w VAT

W opublikowanym projekcie nowelizacji ustaw podatkowych z 26 lipca 2021 r. znalazło się klika istotnych zmian dotyczących podatników VAT. Omawiany projekt w zakresie ustawy VAT wprowadza:
 1. możliwość wspólnego rozliczania się przez kilku podatników tzw. „grupy VAT”,
 2. zmiany w postaci opcji opodatkowania usług finansowych,
 3. szybki zwrot VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych,
 4. zmianę w zakresie wiążących informacji stawkowych (WIS).

Grupa VAT

Zgodnie z projektem zmian przez grupę VAT będziemy rozumieć grupę podmiotów powiązanych finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie, zarejestrowaną jako podatnik VAT. Grupę VAT będą mogli utworzyć podatnicy:

 • posiadający siedzibę na terytorium kraju lub
 • nieposiadający siedziby na terytorium kraju w zakresie, w jakim prowadzą działalność gospodarczą na terytorium kraju za pośrednictwem oddziału położonego na terytorium kraju.

Kryterium powiązania finansowego zostanie spełnione jeśli jeden z podatników będących członkiem grupy VAT będzie posiadał bezpośrednio ponad 50% udziałów w kapitale zakładowym pozostałych podatników będących członkami tej grupy.

Kryterium powiązania ekonomicznego będzie spełnione jeżeli:

 • przedmiot głównej działalności członków grupy VAT ma taki sam charakter lub
 • rodzaje działalności prowadzonej przez członków grupy VAT uzupełniają się i są współzależne, lub
 • członek grupy VAT prowadzi działalność, z której w całości lub w dużej mierze korzystają inni członkowie grupy VAT.

Kryterium powiązania organizacyjnego będzie uznane za spełnione jeżeli:

 • prawnie lub faktycznie, bezpośrednio lub pośrednio, znajdują się pod wspólnym kierownictwem, lub
 • organizują swoje działania całkowicie lub częściowo w porozumieniu.

Warunki istnienia powiązań finansowych, ekonomicznych i organizacyjnych pomiędzy członkami grupy VAT będą musiały być spełnione nieprzerwanie przez okres, w jakim ta grupa posiada status podatnika.

Grupa VAT nabędzie status podatnika VAT z dniem wskazanym w umowie o utworzeniu grupy VAT, nie wcześniej jednak niż z dniem dokonania formalnej rejestracji.

Co istotne podmiot będzie mógł być członkiem tylko jednej grupy VAT, grupa VAT zaś nie będzie mogła być członkiem innej grupy VAT.

Utworzenie grupy VAT oznacza, że dostawy towarów i świadczenie usług przez podmioty należące do tej grupy nie stanowią czynności podlegających opodatkowaniu VAT. Jak czytamy w uzasadnieniu do zmian, otrzymana w ten sposób neutralność podatkowa będzie wiązała się z obopólnymi korzyściami zarówno dla podmiotów wchodzących w skład grupy VAT jak i dla administracji podatkowej. Takie korzyści to m.in. mniej dokumentów do analizy dzięki mniejszej liczbie plików JPK_VAT zawierających w sobie deklarację VAT i ewidencję, brak analizy odliczenia VAT wewnątrz grupy i brak faktur wewnętrznych w ramach grupy (wystarczy wystawienie np. noty księgowej). Jest to szczególnie korzystne dla podmiotów, które w ogóle nie odliczają VAT naliczonego lub odliczają VAT naliczony w części. Zaletą zawiązania grupy VAT jest jej korzystny wpływ na płynność finansową należących do niej podmiotów.

Przedmiotowa zmiana jest propozycją długo oczekiwaną przez polskich podatników VAT i należy zdecydowanie ocenić ją pozytywnie. Wato już teraz rozważyć czy w danej grupie kapitałowej warto utworzyć grupę VAT.

Opcja opodatkowania usług finansowych

W projekcie ustawy znalazła się również propozycja wprowadzenia w Polsce możliwości wyboru przez podatnika opodatkowania VAT wykonywanych przez niego usług finansowych. Zaproponowana zmiana opiera się na modelu niemieckim polegającym na możliwości wyboru opodatkowania usług finansowych świadczonych wyłącznie na rzecz podatników. Usługi finansowe świadczone na rzecz klientów detalicznych (osób fizycznych niebędących podatnikami) będą nadal, obligatoryjnie, zwolnione od podatku.

Zgodnie z projektem nowelizacji podatnik będzie mógł zrezygnować ze zwolnienia od VAT, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12, 38, 39, 40, 40a i 41 ustawy VAT, świadczonych na rzecz podatników, i wybrać ich opodatkowanie, pod warunkiem że:

 1. jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny;
 2. złoży naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne zawiadomienie o wyborze opodatkowania tych usług przed początkiem okresu rozliczeniowego, od którego rezygnuje ze zwolnienia.

Podatnik taki będzie mógł, nie wcześniej niż po upływie 2 lat, licząc od początku okresu rozliczeniowego, od którego wybrał opodatkowanie usług finansowych, ponownie skorzystać ze zwolnienia od opodatkowania VAT tych usług, pod warunkiem złożenia naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego zawiadomienia o rezygnacji z opodatkowania, przed początkiem okresu rozliczeniowego, od którego ponownie będzie korzystał ze zwolnienia.

Szybki zwrot VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych

Projekt nowelizacji ustawy VAT przewiduje wprowadzenie preferencji podatkowej polegającej na zwrocie podatku VAT w terminie 15 dni od dnia, w którym upłynął termin do złożenia deklaracji / korekty deklaracji.

Wskazana preferencja podatkowa szybkiego zwrotu VAT dotyczyłaby podatników spełniających łącznie kryteria w zakresie:

 • wysokiego udziału łącznej sprzedaży wraz z podatkiem zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas online / wirtualnych które umożliwiają połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas, określone w art. 111a ust. 3, w danym okresie rozliczeniowym w całkowitej sprzedaży wraz z podatkiem raportowanej w danym okresie dla celów VAT (udział minimum 80%),
 • wysokiego udziału otrzymanych płatności zrealizowanych z wykorzystaniem instrumentów płatniczych, w tym również przy użyciu usługi polecenia przelewu  z tytułu sprzedaży wraz z podatkiem zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas online / wirtualnych dokumentowanej paragonami z oznaczeniem, z którego wynika, że płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej, przez wykonanie płatności mobilnej lub polecenia przelewu – zgodnym z formą otrzymanej płatności, w stosunku do łącznej wartości sprzedaży wraz z podatkiem zaewidencjonowanej przy zastosowaniu tych kas w danym okresie rozliczeniowym (udział minimum 80%),
 • wysokości łącznej wartości sprzedaży wraz z podatkiem zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas online / wirtualnych, która przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który podatnik występuje z wnioskiem o zwrot powinna być nie niższa niż 50.000 zł.

Podatnik powinien spełniać powyższe warunki przez trzy kolejne okresy rozliczeniowe, a w przypadku podatnika rozliczającego się kwartalnie za jeden okres rozliczeniowy, poprzedzające bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który podatnik występuje z wnioskiem o zwrot.

Zmiany w WIS

Zgodnie z proponowaną zmianą Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odmówi wydania WIS w przypadku gdy zakres wniosku o wydanie WIS, w dniu złożenia tego wniosku, jest przedmiotem zawartego porozumienia inwestycyjnego.

Porozumienie inwestycyjne (PI) to nowa instytucja, która ma zostać wprowadzona do Ordynacji podatkowej, mająca postać umowy pomiędzy inwestorem a organem podatkowym, dotyczącej skutków podatkowych planowanej inwestycji na terytorium Polski. PI jak czytamy w uzasadnieniu do projektu zmian ma być rodzajem kompleksowej interpretacji przepisów prawa, która służy realizacji zasady pewności prawa podatkowego oraz zapewnieniu jednolitej i spójnej wykładni przepisów prawa podatkowego dla określonego kręgu podmiotów.

Chcesz wiedzieć więcej?