Obowiązkowe e-fakturowanie w ramach KSeF od lipca 2024

Szanowni Państwo,
Tak jak już informowaliśmy w poprzednich alertach, w Polsce są obecnie prowadzone intensywne prace legislacyjne nad przepisami VAT wdrażającymi obowiązek stosowania tzw. „e-faktur” (tj. wystawiania faktur elektronicznych w formie ustrukturyzowanej, za pomocą platformy rządowej KSeF i przy użyciu odgórnie zdefiniowanego wzoru, tzw. „schemy”).

W zeszłym miesiącu nastąpiła aktualizacja rządowego projektu zmian do ustawy o VAT, w ramach której miało miejsce m.in. przesunięcie daty wprowadzenia obowiązku stosowania w Polsce tzw. „e-faktur” na dzień 1 lipca 2024 r.

Zwracamy uwagę, że projektowane zmiany przewidują, iż obowiązek wystawiania e-faktur za pomocą platformy rządowej KSeF będą miały od 1 lipca 2024 r. niestety również podmioty zagraniczne, mające stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce (nawet jeśli nie mają one w Polsce spółki ani oddziału), w zakresie w jakim to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej uczestniczy w transakcjach, dla których wystawiono fakturę.  

Natomiast, podmioty nieposiadające w Polsce ani siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, będą mogły po 1 lipca 2024 r. wystawiać e-faktury dalej na zasadzie dobrowolności (tj. nie będą musiały wystawiać faktur elektronicznych na rządowej platformie KSeF), jak również będą mogły, co do zasady, domagać się dostarczania faktur od swoich polskich dostawców w innej formie niż za pośrednictwem KSeF (np. w formie PDF).

Zgodnie z ww. projektem, brak zastosowania się do wymogów w zakresie obligatoryjnego e-fakturowania ma docelowo zostać obwarowany wysokimi karami, tj. nawet do 100% kwoty VAT w przypadku uchybień przy wystawieniu faktur zawierających kwotę VAT oraz do 18,7% kwoty należności ogółem w przypadku uchybień w wystawianiu faktur bez kwoty VAT. Przy czym, w pierwszym etapie stosowania nowych przepisów (tj. do 1 stycznia 2025 r.), kary mają jeszcze nie być nakładane.  Niemniej jednak ze względu na czasochłonność i złożoność procesu wdrażania e-faktur, odpowiednie przygotowanie się do obowiązkowego e-fakturowania powinno stać się jednym z biznesowych priorytetów już na ten rok.

Niniejszy alert kierujemy wyłącznie do naszych klientów zagranicznych. Ci z Państwa, którzy nie przeprowadzili do tej pory analizy swojej działalności w kontekście posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce, powinni taką analizę koniecznie teraz rozważyć – póki jest jeszcze na to czas.Od posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce będzie bowiem zależało objęcie obowiązkiem wystawiania e-faktur za pomocą platformy rządowej KSeF po 1 lipca 2024r.

Zwracamy również uwagę, że z naszego doświadczenia wynika, że w niektórych przypadkach przeprowadzenie samej analizy działalności może okazać się niewystarczające. W takiej sytuacji, w celu uzyskania jednoznacznej odpowiedzi w zakresie istnienia / braku istnienia stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce (chodzi zasadniczo o podmioty, które nie mają w Polsce spółki/ prowadzącego działalność oddziału), konieczne będzie wystąpienie z wnioskiem o interpretację podatkową, na wydanie której czas oczekiwania to min. 3 miesiące (sam wniosek o interpretację jest standardowym narzędziem stosowanym w Polsce, w ramach którego organy podatkowe potwierdzają status podatnika). Stąd działania mające na celu ustalenie posiadania / braku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce, powinny zostać podjęte jak najszybciej.

W najbliższym czasie będziemy informować wszystkich naszych klientów o szczegółach założeń projektu rządowego oraz o dalszych krokach do podjęcia w celu przygotowania się na obowiązkowe e-fakturowanie, przy czym w Państwa przypadku w pierwszej fazie należy stwierdzić, czy Wasza działalność w Polsce będzie w ogóle takim obowiązkiem objęta.  

W razie zainteresowania analizą dotyczącą stałego miejsca prowadzenia działalności dla celów VAT, prosimy o kontakt z Ekspertami Mazars.