Ulga badawczo-rozwojowa

Rozszerzony w ramach przepisów tzw. „Polskiego Ładu”, obowiązujący od roku 2022 r. pakiet ulg proinnowacyjnych i prorozwojowych składa się obecnie z ulgi badawczo-rozwojowej, ulgi IP Box, ulg na robotyzację, ulgi na innowacyjnych pracowników, ulgi na prototyp oraz ulgi na ekspansję.
Początek nowego roku to dobry moment, żeby zarówno zastanowić się nad możliwością skorzystania z ulg podatkowych za mijający rok, jak i przemyśleć wdrożenie niektórych rozwiązań począwszy od 2023 r. W dzisiejszym alercie podatkowym przyjrzymy się funkcjonującej od 2016 r. uldze badawczo-rozwojowej, która od 1 stycznia 2022 r. zyskała jeszcze bardziej na atrakcyjności, o czym poniżej. Nasz Zespół pozostaje do Państwa dyspozycji, aby omówić możliwość skorzystania z ulgi badawczo-rozwojowej w Państwa firmie.

 

Czym jest ulga badawczo-rozwojowa? (dalej: „ulga B+R”)

Ulga B+R obowiązuje w Polsce od 2016 r. – jest to rozwiązanie pozwalające przedsiębiorcom prowadzącym działalność badawczo-rozwojową na dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania kwoty poniesionych wydatków związanych z prowadzonymi pracami badawczo-rozwojowymi.

Jaka działalność może zostać uznana za działalność B+R?

Działalność B+R obejmuje opracowywanie, ulepszanie lub rozwój istniejących produktów, procesów lub usług, w tym tworzenie, projektowanie nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, usług lub procesów, a także prace polegające na opracowywaniu systemów prototypowych i projektów pilotażowych.

Przykładowo, w działalności firm z branży IT następujące prace mogą zostać uznane za prace o charakterze B+R:

a) tworzenie ilorazów sztucznej inteligencji oraz funkcjonalności na potrzeby aplikacji,

b) tworzenie oraz rozwijanie nowych aplikacji webowych oferujących rozwiązania z zakresu automatyzacji,

c) tworzenie platform IT,

d) opracowywanie nowych aplikacji,

e) tworzenie gier komputerowych.

Z przedmiotu działalności B+R w branży IT wyłączone są czynności rutynowe takie jak m.in. tworzenie stron internetowych czy rutynowe usuwanie błędów z systemów i programów.

Jakie koszty kwalifikowane można odliczyć w ramach ulgi B+R?

W ramach ulgi B+R przedsiębiorca może odliczyć m.in.:

  • Nawet do 200% wydatków poniesionych na wynagrodzenia pracownicze, dotyczące pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenie oraz umowę o dzieło, w części, w jakiej dany pracownik faktycznie wykonuje działania w ramach projektów B+R – do 2022 r. było możliwe odliczenie w wysokości do 100% ww. wydatków.
  • Do 100% wydatków poniesionych m.in. na:

a) materiały i surowce zużyte na prowadzoną działalność B+R,

b) amortyzację środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych do prowadzonej działalności B+R,

c) koszty uzyskania i utrzymania patentu, wzoru użytkowego oraz wzoru przemysłowego.

Co w sytuacji, gdy kwota kosztów kwalifikowanych B+R jest wyższa niż osiągane dochody?

W przypadku gdy kwota kosztów kwalifikowanych B+R będzie wyższa od kwoty przysługującego odliczenia w danym roku podatkowym, przedsiębiorca może:

  1. Odliczyć niewykorzystaną ulgę B+R w kolejno następujących po sobie 6 latach podatkowych – odliczenia dokonywane będą wówczas od osiągniętego w tym okresie dochodu, lub / i
  2. Skorzystać z ulgi na innowacyjnych pracowników, która umożliwia pomniejszenie zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń tzw. pracowników innowacyjnych – począwszy od miesiąca następujące po miesiącu złożenia deklaracji rocznej.
  3. W przypadku start-upów - w ciągu pierwszych dwóch lat działalności możliwe jest uzyskanie także zwrotu gotówkowego – który uzależniony jest od wartości kosztów kwalifikowanych oraz wybranej formy opodatkowania.

Jak skorzystać z ulgi B+R?

W celu skorzystania z ulgi B+R podatnicy powinni przede wszystkim:

  1. Wyodrębnić projekty podlegające zakwalifikowaniu do tzw. projektów B+R,
  2. Prowadzić odrębną ewidencję, która wykazywać będzie ponoszone w ramach ww. projektów koszty kwalifikowane,
  3. Złożyć deklaracje zeznania rocznego wraz z załącznikiem CIT-BR lub PIT-BR

Jak możemy pomóc?

Początek nowego roku to odpowiedni moment, aby rozpocząć analizę potencjału skorzystania z preferencji w ramach ulgi B+R. W ramach współpracy z Mazars oferujemy Państwu bezpłatną konsultację, w trakcie której przedstawimy więcej szczegółów dotyczących korzyści wynikających ze stosowania ulgi B+R oraz dokonamy wstępnej oceny czy prowadzona przez Państwa działalność może zostać uznana za działalność B+R.

W razie zainteresowania powyższym tematem zapraszamy do kontaktu.