Jak zmiany otoczenia gospodarczego wpłynęły na wyniki finansowe i oczekiwane straty kredytowe banków w Polsce?

Przeanalizowaliśmy sprawozdania finansowe 9 banków w Polsce w zakresie struktury aktywów, wyników finansowych oraz jakości portfela kredytowego, celem zrozumienia wpływu zmian otoczenia gospodarczego na ich sytuację majątkowo – finansową.

Analiza oczekiwanych strat kredytowych została przeprowadzona zgodnie z podejściem przyjętym przez Grupę Mazars w raporcie dotyczącym wyników finansowych banków na rynku europejskim po pierwszej połowie 2021 roku.

Pobierz raport

   

Najważniejsze spostrzeżenia dotyczące wyników analizowanych banków w Polsce po pierwszej połowie 2021 roku obejmują:

  • Dalsze zwiększenie nadpłynności sektora bankowego spowodowane przyrostem depozytów
  • Zmianę struktury kosztów działalności poprzez zwiększenie udziału kosztów stałych
  • Stabilny poziom wskaźnika pokrycia wartości bilansowej brutto odpisami z tytułu oczekiwanych strat kredytowych
  • Zwiększenie udziału Koszyka 1 o 1,3 pkt. proc. oraz zmniejszenie udziału Koszyka 3 o 0,2 pkt. proc. w portfelach kredytowych banków.

Dokument

Wyniki finansowe i oczekiwane straty kredytowe banków w Polsce - czerwiec 2021