Obowiązek publikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej

W dniu 1 stycznia 2021 r. weszły w życie przepisy przewidujące obowiązek sporządzania i publikacji na stronie www informacji o strategii podatkowej realizowanej w poprzednim roku podatkowym. Obowiązek ten został nałożony na największe podmioty gospodarcze. Niektóre z nich będą musiały opublikować informację o realizowanej strategii podatkowej już w 2021 r. za rok 2020.

Poniżej informujemy o tym, jak właściwie przygotować się do nowych wymogów sprawozdawczych i jak możemy wspomóc Państwa w tym procesie.

Kto ma obowiązek publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej?

 • Obowiązek publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej mają:
 1. Podatkowe grupy kapitałowe - bez względu na wysokość osiągniętych przychodów;
 2. Podatnicy CIT (inni niż podatkowe grupy kapitałowe) – tylko ci, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln EUR.
 • Istnieją wątpliwości czy obowiązek publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej mają również oddziały spółek zagranicznych, których wartość przychodów przekracza w roku podatkowym 50 mln EUR. Dopóki kwestia ta nie zostanie wyjaśniona przez Ministerstwo Finansów dla celów bezpieczeństwa podatkowego rekomendujemy tego typu podmiotom przygotowanie informacji o realizowanej strategii podatkowej lub potwierdzenie braku istnienia takiego obowiązku poprzez uzyskanie indywidualnej interpretacji podatkowej.

Gdzie należy opublikować informację o realizowanej strategii podatkowej?

 • Na stronie internetowej podatnika lub na stronie podmiotu powiązanego.
 • Informację o adresie strony, na której opublikowana jest informacja o realizowanej strategii podatkowej trzeba przekazać również właściwemu dla podatnika naczelnikowi urzędu skarbowego.

Do kiedy trzeba przygotować i opublikować informację o realizowanej strategii podatkowej?

 • Do końca ostatniego dnia 12 miesiąca, następującego po zakończonym roku podatkowym.
 • Ustawa nowelizująca nie przewiduje przepisów przejściowych. Zwracamy jednak uwagę, że niedawno Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat, w którym poinformowało, że obowiązek sprawozdawczy dotyczy już roku podatkowego 2020. Tym samym, podatnicy CIT, którzy działają jako PGK lub ci, którzy przekroczyli próg przychodów w wysokości 50 mln EUR i jednocześnie ich rok podatkowy równy jest kalendarzowemu, powinni, co do zasady, opublikować informację o realizacji strategii podatkowej w roku 2020 do końca 2021 r.

Co powinna uwzględniać informacja o realizowanej strategii podatkowej?

 • Zgodnie z nowymi regulacjami informacja o realizowanej strategii podatkowej powinna objąć w szczególności dane z następujących obszarów:

Obszar

Dane podlegające raportowaniu

Procesy i procedury

Procesy i procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie.

Formy współpracy z KAS

Dobrowolne formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.

Realizacja obowiązków podatkowych

Informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Schematy podatkowe

Informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, z podziałem na podatki, których dotyczą.

Transakcje z podmiotami powiązanymi

 

Transakcje z podmiotami powiązanym, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Restrukturyzacje

Planowane lub podejmowane działania restrukturyzacyjne, mogące mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych.

Złożone wnioski do organów podatkowych

Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie

 • ogólnej interpretacji podatkowej,
 • indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego,
 • Wiążącej informacji stawkowej,
 • Wiążącej informacji akcyzowej.

Raje podatkowe

Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

 • Dane powinny zostać zaraportowane z uwzględnieniem „charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności”. Należy się zatem spodziewać, że np. w przypadku podmiotów prowadzących zróżnicowaną działalność lub działalność o bardzo dużej skali, fiskus może oczekiwać, że informacja o realizowanej strategii podatkowej zostanie poszerzona o dodatkowe elementy w stosunku do tych wprost wskazanych w ustawie o CIT.

Jakie praktyczne trudności rodzą nowe przepisy?

 • Brak wzoru informacji o realizowanej strategii podatkowej – Ministerstwo Finansów nie opracowało wzoru informacji o realizowanej strategii, ani jej formy; nie wskazało też, na ile szczegółowe dane ma zawierać.
 • Nowe przepisy w wielu miejscach są nieprecyzyjne – rodzi to wątpliwości odnośnie do tego, jakie dane należy zaraportować. Katalog elementów, wskazany w ustawie o CIT, który powinna zawierać informacja o realizowanej strategii podatkowej ma charakter otwarty. Oznacza to, że nawet jeśli podatnik uwzględni wszystkie składniki informacji wskazane w ustawie o CIT, to fiskus nadal może uznać, że opublikowana informacja jest niepełna lub wadliwa ze względu na brak zaraportowania innych danych specyficznych dla danej działalności.
 • Sporządzenie informacji w sposób nieujawniający tajemnicy przedsiębiorstwa – dużym problemem praktycznym może być zaraportowanie danych w sposób, który z jednej strony będzie pozwalał na dopełnienie wymogów wynikających z ustawy o CIT, a jednocześnie nie będzie ujawniał tajemnicy przedsiębiorstwa (np. plany restukturyzacyjne, których opis ma być jednym z elementów informacji o realizowanej strategii podatkowej).
 • Podatnicy nie są przygotowani do raportowania za 2020 r. - Komunikat Ministerstwa Finansów, z którego wynika obowiązek sporządzania informacji z realizacji strategii podatkowej już za 2020 r. jest sporą niespodzianką. W wielu przedsiębiorstwach procedury i procesy podatkowe nie były do tej pory spisane, w związku z tym przygotowanie się do zaraportowania informacji o strategii podatkowej realizowanej w 2020 r. może być dość czasochłonne i wymagające.

Jakie kary grożą za niewywiązanie się z obowiązku publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej?

 • Za niedopełnienie obowiązku naczelnik urzędu skarbowego może nałożyć na podatnika karę w wysokości do 250 000 PLN.

Jak przygotować się do nowych przepisów?

 • Obowiązek publikacji strategii podatkowej można wykorzystać do uporządkowania kwestii zarządzania podatkami w spółce. Korzyścią, jakie mogą przynieść nowe przepisy, może być usystematyzowanie procesów i procedur podatkowych, co powinno przełożyć się na zmniejszenie ryzyka podatkowego i zwiększenie komfortu pracy pracowników zajmujących się sprawami podatkowymi w przedsiębiorstwie.
 • Warto rozpocząć przygotowania wcześniej, gdyż opublikowanie informacji o realizacji strategii za 2020 r. wymaga przeanalizowania procesów i procedur stosowanych przez przedsiębiorstwo w ubiegłym roku podatkowym.
 • W związku z tym, że informacja o realizowanej strategii podlega publicznej publikacji, komunikat podany przez spółkę może być okazją do budowania jej wizerunku wśród inwestorów i kontrahentów jako podmiotu „społecznie odpowiedzialnego”.

Jakie wsparcie oferujemy?

Audyt procedur i procesów podatkowych stosowanych w przedsiębiorstwie

 • W toku kontroli urząd skarbowy może sprawdzić, czy informacje opublikowane przez spółkę są zgodne z działaniami rzeczywiście podejmowanymi przez przedsiębiorstwo.
 • W związku z tym naszym zdaniem przygotowanie informacji o realizacji strategii podatkowej powinno zostać poprzedzone audytem procedur i procesów stosowanych w przedsiębiorstwie.
 • W trakcie audytu:
  • zidentyfikujemy procesy i procedury podatkowe do tej pory stosowane w przedsiębiorstwie,
  • dokonamy zmapowania istniejących procesów i procedur podatkowych,
  • określimy obszary, w zakresie których naszym zdaniem stosowane procedury są niekompletne, nieprawidłowe lub nieefektywne,
  • zaproponujemy dodatkowe procesy i procedury podatkowe, jeśli stwierdzimy, że wskazane byłoby ich zaimplementowanie w przedsiębiorstwie. 
 • Efektem naszych prac będzie raport podsumowujący.

Opracowanie dokumentu strategii podatkowej

 • W zakresie tego obszaru wsparcia opracujemy dokument strategii podatkowej, uwzględniając:
  • nowe regulacje w zakresie CIT,
  • „Wytyczne w zakresie ram wewnętrznego nadzoru podatkowego” opracowane przez Ministerstwo Finansów oraz
  • działania faktycznie podejmowane przez przedsiębiorstwo w zakresie zarządzania podatkami.
 • Dokument strategii podatkowej będzie mógł zostać wykorzystany przez spółkę również w kolejnych latach podatkowych.
 • Zwracamy jednak uwagę, że w przypadku zmiany przepisów podatkowych/podejścia spółki lub Grupy, w której spółka funkcjonuje do kwestii zarządzania podatkami, dokument strategii podatkowej może wymagać aktualizacji. Wówczas na życzenie spółki możemy przygotować stosowne modyfikacje strategii podatkowej.

Wsparcie w przygotowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej za 2020 r.

 • W ramach tego zakresu wsparcia, przygotujemy we współpracy ze spółką projekt informacji o realizowanej strategii podatkowej za 2020 r., którą – zgodnie z nowymi przepisami – należy opublikować na stronie internetowej podatnika lub podmiotu powiązanego.
 • Wzór informacji o realizowanej strategii podatkowej zostanie przez nas opracowany w sposób uwzględniający wymogi zawarte w ustawie o CIT i  będzie mógł zostać wykorzystany przez spółkę przy raportowaniu w kolejnych latach podatkowych.