Nasze usługi

Podmioty działające w podlegającej ciągłym zmianom i przeobrażeniom branży handlu i dystrybucji w Polsce muszą wykazywać się dużą zdolnością reagowania na nowe rodzaje ryzyka i bieżące kwestie. Dedykowany zespół Mazars pomoże Państwu na każdym etapie rozwoju firmy.

Usługi ściśle dostosowane do indywidualnych potrzeb

Audyt sklepów

 • Identyfikacja celów i problemów organizacji
 • Diagnoza procesów w sklepie
 • Identyfikacja kluczowych mechanizmów kontroli dla każdego procesu i przygotowanie kwestionariusza
 • Wdrożenie kwestionariusza, ocena kontroli wewnętrznej i analiza wskaźników KPI (benchmarking wewnętrzny)
 • Ustalenie działań w celu poprawienia kontroli nad ryzykiem

Łańcuch dostaw

 • Kompletna diagnoza oparta na sześciu jasno określonych wskaźnikach opisujących poziom dojrzałości kontroli wewnętrznej w łańcuchu dostaw na dwóch poziomach (centralnym i lokalnym)
 • Pięcioetapowa metodologia, której celem jest zapewnienie:
  • Systemu zarządzania ryzykiem dotyczącego głównych obszarów działalności i procesów
  • Zasad kontroli wewnętrznej opartych na metodologii Mazars, ale także dostosowanych do organizacji danego łańcucha dostaw
  • Analizy jakościowej dotyczącej pozostałych obszarów ryzyka i elementów wymagających poprawy w czterech dziedzinach: działalność operacyjna, systemy IT, organizacja i zarządzanie

Ceny transferowe

 • Przeglądy diagnostyczne
 • Opracowanie i wdrożenie polityki w zakresie cen transferowych
 • Przygotowanie dokumentacji i interpretacji podatkowych w celu poparcia danej polityki
 • Aktywna współpraca z organami podatkowymi w fazie poprzedzającej złożenie deklaracji
 • Identyfikacja i ilościowe określenie korzyści płynących z efektywnego wykorzystania własności intelektualnej
 • Opracowywanie transakcji cen transferowych wspierających zmienione struktury biznesowe
 • Dostarczanie dokumentacji i pomoc we wdrożeniu
 • Doradztwo w zakresie strategii postepowania w przypadku audytu, sporów sądowych i arbitrażu
 • Negocjacje z organami podatkowymi
 • Analizy ekonomiczne podważające stanowisko organów podatkowych
 • Doradztwo w zakresie zdolności kredytowej i stóp procentowych
 • Negocjacje z organami podatkowymi w zakresie cienkiej kapitalizacji, podatku u źródła i orzeczeń w zakresie unikania zobowiązań podatkowych

Due diligence

 • Po stronie kupującego:
  • Zrozumienie podstawowej działalności oraz czynników generujących wartość w spółce przejmowanej
  • Analiza kluczowych elementów mających wpływ na cenę nabycia oraz pozwalających określić obszary ryzyka wymagające szczególnych gwarancji
  • Wsparcie w opracowywaniu mechanizmów dostosowywania cen i w przeglądzie po nabyciu (bilans otwarcia, faza alokacji ceny nabycia, …)
 • Po stronie sprzedającego:
  • Przygotowanie sprawozdań finansowych pro forma oraz/lub wydzielonych sprawozdań finansowych i krytyczny przegląd dotychczasowych wyników
  • Sporządzenie biznes planu opartego na solidnych podstawach
  • Zorganizowanie tzw. data room

Analiza Big Data

 • Analiza i przegląd rzetelności danych
 • Optymalizacja danych w celu zapewnienia terminowego dostępu do kluczowych informacji
 • Zabezpieczenie systemu informatycznego i wzmocnienie mechanizmów zapobiegania i wykrywania nadużyć finansowych oraz wycieku danych wrażliwych
 • Zapewnienie efektywnego zarządzania przepływem informacji i optymalizacja zarządzania bazą danych klientów i dostawców
 • Udoskonalanie procesu i monitoring wyników w czasie rzeczywistym

Pakiet franczyzobiorcy

 • Zapewniamy wsparcie na czterech kluczowych etapach:
  • Faza selekcji kandydatów (analiza dokumentacji finansowej i prawnej, wsparcie w pozyskiwaniu funduszy)
  • Zakładanie firmy (sporządzenie i złożenie w rejestrze statutu spółki, przegląd i analiza dokumentacji franczyzowej, analiza Państwa wyboru trybu działalności)
  • Rozwój (księgowość, obsługa kadrowo-płacowa, prawna, sprawozdawczość)
  • Przekazanie lub sprzedaż

Zarzadzanie ryzykiem prawnym

 • Proste, trzyetapowe podejście:
  • Identyfikacja obszarów ryzyka i tworzenie ram prawnych dotyczących ryzyka
  • Tworzenie systemu oceny ryzyka prawnego oraz strategii wdrożenia
  • Opracowanie systemu sprawozdawczości dostosowanego do wymogów  zainteresowanych stron
 • Identyfikacja obszarów ryzyka skoncentrowana na Państwa działalności:
  • Na poziomie głównych procesów operacyjnych
  • W odniesieniu do obszarów prawa najważniejszych dla Państwa działalności
 • Ocena ryzyka dokonana wspólnie przez prawników i personel operacyjny z wykorzystaniem specjalnego systemu ocen