Czy wydzielenie może być dobrą strategią w branży motoryzacyjnej?

Przemysł motoryzacyjny podlega nieustającym zmianom, stawiając czoła wielu czynnikom zewnętrznym, m.in. zwiększonej konkurencji, rozwojowi samochodów elektrycznych, zmianom regulacyjnym i nowym formom mobilności, takim jak jazda autonomiczna i samochody połączone.

Aby sprostać wyzwaniom stawianym przez nowe technologie oraz zmieniające się modele biznesowe i usługowe, decydenci z branży motoryzacyjnej coraz częściej rozważają dalekosiężne inicjatywy reorientacyjne lub restrukturyzacyjnym, takie jak wydzielenia, czy to dla poszczególnych obszarów biznesowych, czy całych przedsiębiorstw.

Ukierunkowane wydzielenie odrębnej jednostki biznesowej lub podmiotu korporacyjnego jest często postrzegane jako szansa na całkowitą transformację i zmianę pozycji, a w ostatecznym rozrachunku na osiągnięcie długoterminowego sukcesu. Jednak jeśli cele te mają zostać osiągnięte, należy nimi zarządzać ostrożnie i skutecznie.

Czym jest wydzielenie?

Wydzielenie to wyodrębnienie, podział lub sprzedaż jednostki gospodarczej, spółki zależnej lub segmentu działalności. Od zwykłego zbycia lub sprzedaży odróżnia je to, że „wydzielany” podmiot nie jest niezależny, ale jest w pełni lub częściowo zintegrowany przed restrukturyzacją.

Cel jest dwojaki:

  1. Wydzielenie określonych jednostek biznesowych z istniejącej struktury organizacyjnej poprzez zracjonalizowanie portfela (np. poprzez dezinwestycję).
  2. Uczynienie tych jednostek całkowicie odrębnym podmiotem z perspektywy korporacyjnej i podatkowej.

Po zakończeniu tych działań, nowo utworzony podmiot (lub „NewCo”) oferuje wiele strategicznych możliwości, od IPO po sprzedaż innym firmom z branży motoryzacyjnej lub inwestorom, takim jak firmy private equity.

Dla organizacji macierzystej taka zmiana stwarza ciekawe możliwości rozwoju, zwłaszcza poprzez zwiększoną kontrolę i nowe perspektywy inwestowania lub przejmowania. Do zalet należą również dodatkowe możliwości optymalizacji podatkowej lub redukcji kosztów.

Wydzielenia oferują zatem NewCo dalsze opcje kapitalizacji i umożliwiają jednostce dominującej przyspieszenie strategicznej reorganizacji jej podstawowych działalności.

Skuteczne radzenie sobie ze złożonymi wyzwaniami związanymi z wydzieleniem przedsiębiorstwa, a także zdefiniowanie jasnych ram i podstawowych wytycznych dotyczących przekształcenia, wymagają starannego przygotowania, skoncentrowanego wokół trzech kluczowych etapów:

  1. Zdefiniowanie struktury wydzielonego podmiotu z uwzględnieniem docelowego modelu operacyjnego (TOM). Nacisk kładziony jest na oddzielenie i realokację zasobów, które mają być przypisane do NewCo, takich jak określone procesy, systemy, aktywa, ludzie i kontrakty.
  2. Przygotowanie NewCo i zapewnienie pełnej operacyjności  od pierwszego dnia, zgodnie z TOM. Dotyczy to głównie transferu personelu, który jest niezbędny dla dobrze zorganizowanego transferu operacji. Obejmuje to również kontrolowanie dostępu po zamknięciu do zasobów współdzielonych (poprzez transakcyjne i długoterminowe umowy serwisowe), definiowanie wymagań operacyjnych krajobrazu procesowego lub systemowego i związanych z nim struktur danych oraz wdrażanie modelu zarządzania dla kolejnych struktur zarządzania.
  3. Odpowiednie struktury sprawozdawczości finansowej muszą zostać dostosowane lub stworzone dla NewCo. Są one potrzebne do przeprowadzenia transakcji (i związanej z nią oceny wydzielonego podmiotu, która może być wymagana) jeszcze przed rozpoczęciem działalności.

Każdy z tych obszarów wiąże się z istotnymi złożonościami i problemami. Dobrze przeprowadzone wydzielenie może być atrakcyjną opcją zapewniającą długoterminową wartość dodaną. W przeciwnym razie, jakakolwiek wartość dodana może być trudna do uzyskania lub w najlepszym przypadku okaże się krótkoterminowa.

W serii krótkich artykułów Eksperci Mazars przeanalizują kluczowe kroki do rozważenia podczas wydzielenia z różnych perspektyw strategicznych:

Czynnik ludzki – informuj, angażuj, wzmacniaj

Infrastruktura IT – planuj, rób, działaj, sprawdzaj

Wyceny – księgowość, podatki i ceny transakcyjne sprawiają, że wyceny są kluczowym aspektem wydzielenia

Aby uzyskać więcej informacji na temat wydzieleń lub porozmawiać o tym, jak możemy pomóc Twojej firmie, skontaktuj się poprze formularz kontaktowy na stronie.